SFS 2015:950 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

150950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2, 5, 7, 8 och 10 a §§ förordningen (2007:813)

om jobbgaranti för ungdomar ska ha följande lydelse.

2 §

1

Arbetsförmedlingen ska för deltagare i jobbgarantin för ungdomar

genomföra en fördjupad kartläggning som kompletterar den individuella
handlingsplan som redan upprättats enligt 6 § förordningen (2000:628) om
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den fördjupade kartläggningen
ska visa vilka aktiviteter deltagaren behöver för att ytterligare kunna stärka
sin position på arbetsmarknaden.

Någon fördjupad kartläggning behöver dock inte göras för den som har

omfattats av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, om motsvarande kartläggning redan har gjorts enligt den lagen.

Den individuella handlingsplanen ska revideras utifrån resultatet av den

fördjupade kartläggningen. Sedan handlingsplanen reviderats ska Arbetsför-
medlingen lämna deltagaren det intensifierade stöd som han eller hon bedöms
behöva för att kunna uppfylla det som framgår av handlingsplanen.

5 §

2

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en arbetslös

person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och anmäld
hos den offentliga arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under
en ramtid om fyra månader. Vid prövning av en sådan anvisning ska tid, då en
enskild före en anvisning till jobbgarantin för ungdomar omfattats av ett
utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om samverkan för att
minska ungdomsarbetslösheten, jämställas med tid som arbetslös och anmäld
hos Arbetsförmedlingen.

En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16 men

inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och
som har

1. dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 §

fängelselagen (2010:610) eller blivit villkorligt frigiven men inte fullgjort ett
år av prövotiden, eller

2. deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen har upphört att gälla för att
tiden för etableringsplanen har löpt ut.

1 Senaste lydelse 2013:688.

2 Senaste lydelse 2015:512.

SFS 2015:950

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:950

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

7 §

3

Med arbetspraktik enligt 6 § första stycket 4 avses praktik på en arbets-

plats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår över-
enskommelse med.

Arbetspraktik inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under

längst tre månader.

8 §

4

Med utbildning enligt 6 § första stycket 5 avses

1. kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den

enskilde att få ett arbete,

2. kortare teoretisk utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde

att påbörja eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning, eller

3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra

stycket 3 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

10 a §

5

I fråga om den som är frånvarande från jobbgarantin för ungdomar

på grund av sjukdom ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalenderdagar från
första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 10 § fjärde stycket kan
undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas så att den enskilde
åter kan delta i garantin.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det arbets-

marknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 2 och 5 §§ i den
äldre lydelsen till och med den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2015:148.

4 Senaste lydelse 2015:148.

5 Senaste lydelse 2009:1604.