SFS 2015:951 Förordning om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

150951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt
anställningsstöd;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:503) om särskilt

anställningsstöd

dels att 26 § ska upphöra att gälla,
dels att 4, 6, 8�10, 17, 18, 25, 27 och 28 §§ ska ha följande lydelse.

4 §

Särskilt anställningsstöd får lämnas under högst 12 månader.

Stödet får lämnas för ytterligare en period om högst 12 månader för perso-

ner som bedöms ha behov av en längre tid i anställningen för att kunna
etablera sig på arbetsmarknaden.

6 §

Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas till arbetsgivaren

eller till den som har kostnaden för handledningen under anställningens första
3 månader med högst 50 kronor per dag.

För den som har anvisats till särskilt anställningsstöd och har deltagit i

jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för
lämnas i stället ekonomiskt stöd för kostnader för handledning under anställ-
ningens första 3 månader med högst 150 kronor per dag och därefter med
högst 100 kronor per dag.

8 §

En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst får göras

för den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det
kan lämnas ersättning för.

En anvisning får göras för högst 12 månader i taget.

9 §

När stöd har lämnats under den längsta tid som framgår av 11 §, får en

ny anvisning till särskilt anställningsstöd i form av en extratjänst göras först
efter att personen har

1. uppfyllt ett arbetsvillkor, och
2. deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas

ersättning för.

10 §

En anvisning får endast göras för anställning inom

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. verksamhet enligt skollagen (2010:800),
3. äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453),

SFS 2015:951

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:951

4. funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

5. verksamhet hos myndigheter som utövar offentliga befogenheter.

17 §

Särskilt anställningsstöd får lämnas för motsvarande 50 procent av en

anställning på heltid och under högst 12 månader.

Stödet lämnas med 85 procent av lönekostnaden, dock högst 510 kronor

per dag för en anställning på 50 procent av heltid.

Stödtiden får förlängas med ytterligare högst 12 månader om det behövs

för att studier som påbörjats inom ramen för traineejobbet ska kunna slut-
föras. Stödet lämnas då med 50 procent av lönekostnaden, dock högst 300
kronor per dag för en anställning på 50 procent av heltid.

18 §

Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas under högst 12

månader till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för handledningen
och med högst 100 kronor per dag.

25 §

En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får

göras för den som

1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

2. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-

medlingen under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan en-
ligt samma lag, eller

3. har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har bevil-
jats

a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller mot-

svarande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § samma lag.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

27 §

För att en anvisning ska få göras måste personen delta i, eller ha fått en

utfästelse om att få delta i, utbildning i svenska för invandrare eller motsva-
rande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800),
svenska som andraspråk eller yrkessvenska. Studierna ska gå att kombinera
med anställningen.

28 §

En anvisning får göras för högst 6 månader i taget. Efter en anvisnings-

period får en ny anvisning göras om förutsättningarna i 25 och 27 §§ fort-
farande är uppfyllda. En ny anvisning får göras även om inga studier bedrivs
eller ska bedrivas, under förutsättning att ett godkänt resultat har uppnåtts för
lägst kurs C inom utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande ut-
bildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800) eller en kurs i

background image

3

SFS 2015:951

svenska som andraspråk eller yrkessvenska har avslutats, under en tidigare
anvisningsperiod.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015