SFS 2015:952 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

150952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237);

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

För kombinerade transporter av gods mellan Sverige och en annan stat

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) krävs, trots det som
anges i 2 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210), endast att transportföretaget
innehar ett gemenskapstillstånd som föreskrivs i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemen-
samma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstranspor-
ter på väg. Gemenskapstillståndet ska kombineras med ett förartillstånd om
föraren är medborgare i tredjeland. Kravet på gemenskapstillstånd gäller inte
för de transporter som är undantagna från ett sådant krav enligt artikel 1.5 i
samma förordning.

Med en kombinerad transport avses en transport av gods mellan stater inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där en lastbil, släpvagn,
påhängsvagn, med eller utan dragbil, ett växelflak eller en sådan container
som är minst 20 fot lång används för transport av godset på väg den inledande
eller avslutande delen av transportsträckan och fraktas på järnväg, inre vatten-
vägar eller till havs den andra delen av sträckan, om den delen överskrider
100 kilometer och vägtransporten sker

– mellan den plats där godset lastas och närmaste lämpliga järnvägsstation

för pålastning för den inledande delen, och mellan närmaste lämpliga järn-
vägsstation för urlastning och den plats där godset lossas för den avslutande
delen, eller

– inom en radie av 150 kilometer från lastnings- eller lossningshamnen.
En inledande eller avslutande transportsträcka på väg i samband med en

kombinerad transport får innefatta en gränspassage.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:952

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015