SFS 2015:953 Lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter

150953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kollektivtrafikresenärers rättigheter;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om reseinformation, ersättning och

prisavdrag vid förseningar och frånträdande av avtal om köp av periodbiljett
vid resor i kollektivtrafik med tåg, spårvagn, tunnelbanetåg, buss och person-
bil.

Med kollektivtrafik avses detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektiv-

trafik.

Lagen gäller inte vid trafik som huvudsakligen bedrivs på grund av sitt his-

toriska intresse eller sitt turistvärde.

2 §

Vid resor med tåg tillämpas bestämmelserna om reseinformation och

om ersättning och prisavdrag vid förseningar i 7�17 §§ i den utsträckning
motsvarande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tåg-
resenärer (tågpassagerarförordningen) inte är tillämpliga.

Av 4 § följer att bestämmelser i tågpassagerarförordningen om reseinfor-

mation och rättigheter vid förseningar inte är tillämpliga i vissa fall.

3 §

Vid resor med buss tillämpas bestämmelserna om reseinformation och

om ersättning och prisavdrag vid förseningar i 7�17 §§ i den utsträckning
motsvarande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid buss-
transport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerar-
förordningen) inte är tillämpliga.

Genom 5 § utvidgas tillämpningen av busspassagerarförordningens be-

stämmelser om reseinformation och rättigheter vid förseningar.

1 Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73.

SFS 2015:953

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:953

Undantag från tillämpningen av tågpassagerarförordningen

4 §

Artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.2, 10.4 och 15�18 i tågpassagerarförord-

ningen, i den ursprungliga lydelsen, ska inte tillämpas på inrikes trafiktjänster
som har en sträckning som är kortare än 150 km.

Utvidgning av tillämpningen av busspassagerarförordningen

5 §

Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19�23 i busspassagerarförordningen, i den

ursprungliga lydelsen, ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i
artikel 2.1 i förordningen, i den ursprungliga lydelsen, som har en sträckning
som är 150 km eller längre.

Avtalsvillkor som avviker från lagen

6 §

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med 12�19 §§ är till nackdel för rese-

nären är utan verkan mot denne.

Reseinformation

Transportörens informationsskyldighet

7 §

Transportören ska tillhandahålla information om

1. en försening eller annan störning i trafiken och dess orsak, varaktighet

och konsekvenser,

2. resenärens rättigheter i frågor som regleras i denna lag,
3. transportörens allmänna avtalsvillkor,
4. biljettpriser, tidtabeller och linjesträckningar,
5. tillgänglighet till fordon, stationer och hållplatser,
6. möjligheten att medföra cyklar och villkor för detta,
7. säkerhets- och trygghetsfrågor, och
8. hur transportören kan kontaktas.

8 §

Under en resa med spårvagn eller tunnelbanetåg eller med tåg som inte

omfattas av tillämpningsområdet för tågpassagerarförordningen ska transpor-
tören ge resenären information om nästa station eller hållplats och viktigare
anslutande förbindelser.

9 §

Information enligt 7 och 8 §§ ska tillhandahållas i den eller de former

som är mest lämpliga för att resenärerna ska kunna ta del av informationen.
Vid bedömningen av lämplig form ska särskild vikt läggas vid behoven hos
personer med funktionsnedsättning.

Tillsyn över informationsskyldigheten

10 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att

transportörer fullgör de skyldigheter som följer av 7�9 §§.

Påföljd vid utebliven information

11 §

Om information inte lämnas enligt 7�9 §§, ska marknadsföringslagen

(2008:486) tillämpas, med undantag av 29�36 §§ om marknadsstörningsav-

background image

3

SFS 2015:953

gift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den
lagen.

Ersättning och prisavdrag vid förseningar

Vad som avses med försening

12 §

En resa är att anse som försenad, om transportens ankomst till resans

slutdestination sker vid en senare tidpunkt än vad som framgår av transport-
avtalet eller, om ankomsttiden inte anges där, den offentliggjorda tidtabellen.

Med resa avses en transport som en resenär och en eller flera transportörer

har ingått avtal om. Om det har ingåtts ett avtal som ger resenären rätt till en
eller flera transporter som inte närmare har specificerats, krävs för att det ska
vara fråga om en resa också att resenären särskilt har inrättat sig efter den
aktuella transporten.

Förseningsbedömningen vid ändringar av en trafiktjänst

13 §

Om en transportör har senarelagt tiderna för en enskild trafiktjänst, ska

bedömningen av om resan är försenad göras utifrån den ändrade tiden för
ankomst i stället för vad som anges i 12 § första stycket, om information om
ändringen har offentliggjorts åtminstone tre dygn före den tid för avgång som
framgår av den offentliggjorda tidtabellen.

Om en transportör har ställt in en enskild trafiktjänst, ska den tid för

ankomst som framgår av den offentliggjorda tidtabellen inte beaktas vid be-
dömningen av om resan är försenad, om information om att trafiktjänsten har
ställts in har offentliggjorts enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller inte i de fall resans ankomsttid till slutdes-

tinationen framgår av transportavtalet.

Ersättning för annan transport vid befarad försening

14 §

Om det finns skälig anledning att anta att en resa kommer att bli mer

än 20 minuter försenad, har resenären rätt till ersättning av transportören för
skäliga kostnader för annan transport för att nå resans slutdestination. Detta
gäller även om det inte har ingåtts ett avtal om transport för den resa som be-
faras bli försenad, om resenären särskilt har inrättat sig efter den transporten.

Om resenären inte har betalat för resan, får transportören avräkna den kost-

nad som resenären skulle ha haft om denne hade betalat för resan.

Högsta ersättningen enligt denna paragraf är 1/40 av det prisbasbelopp

enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle
ha avslutats.

Prisavdrag vid försening

15 §

Om en resa är mer än 20 minuter försenad, har resenären, om han eller

hon inte begär ersättning för annan transport vid befarad försening enligt
14 §, rätt till prisavdrag med

1. 50 procent av det pris som resenären har betalat för resan, om förse-

ningen uppgår till mer än 20 minuter,

background image

4

SFS 2015:953

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

2. 75 procent av det pris som resenären har betalat för resan, om förse-

ningen uppgår till mer än 40 minuter, eller

3. hela det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår

till mer än 60 minuter.

16 §

Om det inte klart framgår vilket pris resenären har betalat för resan,

ska prisavdraget beräknas utifrån priset för en enkelbiljett för resenären. Om
resenären i ett sådant fall har använt en biljett som innebär en rabatt i förhål-
lande till en enkelbiljett, får transportören minska prisavdraget i proportion
till rabatten.

Reklamation

17 §

Resenären får begära ersättning för annan transport vid befarad förse-

ning enligt 14 § eller prisavdrag vid försening enligt 15 § endast om resenären
inom skälig tid efter det att resan avslutades eller, om transporten inte genom-
förs, skulle ha avslutats lämnat transportören ett meddelande om att han eller
hon vill åberopa förseningen (reklamation). Ett meddelande som lämnas inom
två månader efter det att resan avslutades eller skulle ha avslutats ska alltid
anses ha lämnats i rätt tid.

Om ett meddelande om reklamation har skickats på ett ändamålsenligt sätt,

anses reklamation ha skett när detta gjordes.

Frånträdande av avtal om köp av periodbiljett

18 §

Resenären får frånträda avtalet om köp av en periodbiljett, om trans-

portörens trafikutbud ändras efter köpet på så sätt att det avviker från vad
resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av
väsentlig betydelse för resenären.

Om en resenär frånträder avtalet om köp av en periodbiljett, har resenären

rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträ-
dandet.

Med periodbiljett avses en biljett som ger resenären rätt till ett obestämt

antal resor under en viss tidsperiod.

Preskription

19 §

En fordran enligt 14, 15 eller 18 § upphör, om resenären inte väcker

talan inom tre år från det att fordran uppkom.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Genom lagen upphävs lagen (2006:1116) om information till passage-

rare m.m.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)