SFS 2015:954 Lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

150954.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192);

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § järnvägstrafiklagen

(1985:192) ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

2

Den som har en fordran på ersättning enligt denna lag eller en annan

fordran på betalning på grund av befordringsavtal som avses i lagen förlorar
rätten att kräva ut sin fordran, om han eller hon inte väcker talan inom den
preskriptionstid som anges i andra eller tredje stycket.

Preskriptionstiden är
1. vid dödsfall: tre år från dödsfallet, dock inte längre än fem år från den

händelse som ledde till dödsfallet,

2. vid personskada som inte har lett till döden: tre år från den händelse som

orsakade skadan,

3. vid sådan sakskada som avses i 2 kap. 3 §, om den resande har avlidit till

följd av den skadevållande händelsen: tre år från dödsfallet, dock inte längre
än fem år från den skadevållande händelsen,

4. vid sakskada när fordran rör avtal om befordran av gods eller inskrivet

resgods: ett år från dagen då godset eller resgodset lämnades ut eller, om det
inte har lämnats ut, från den dag då det senast skulle ha lämnats ut,

5. vid sakskada i andra fall: tre år från den händelse som orsakade skadan,

och

6. för annan fordran: ett år från det att fordran uppkom.
Om fordran avser sakskada och rör avtal om befordran av gods eller inskri-

vet resgods eller om den avser annat än person- eller sakskada, är dock pre-
skriptionstiden tre år, om järnvägen eller någon som järnvägen ansvarar för
enligt 4 § har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

Om talan inte väcks inom preskriptionstiden, får fordran inte heller göras

gällande på annat sätt, såsom genom genkäromål eller yrkande om kvittning.

De särskilda reglerna om preskription i denna paragraf gäller inte om en

fordran görs gällande mot någon på grund av dennes brottsliga förfarande.

Denna paragraf gäller inte en fordran enligt lagen (2015:953) om kollektiv-

trafikresenärers rättigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

1 Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73.

2 Senaste lydelse 1995:370.

SFS 2015:954

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:954

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)