SFS 2015:956 Lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

150956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:1344) med
kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,
fartygs- och busspassagerarförordningar;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2014:1344) med kom-

pletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerar-
förordningar ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, av följande
lydelse.

1 a §

Av 4 § lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter följer

att artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.2, 10.4 och 15–18 i tågpassagerarförordningen
inte ska tillämpas på vissa trafiktjänster som annars skulle falla in under för-
ordningens tillämpningsområde.

1 b §

Av 5 § lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter följer

att artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19–23 i busspassagerarförordningen ska till-
lämpas på vissa trafiktjänster som annars inte skulle falla in under förordning-
ens tilllämpningsområde.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73.

SFS 2015:956

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015