SFS 2015:957 Förordning om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

150957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillsyn över transportörers
informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om
kollektivtrafikresenärers rättigheter;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyl-

digheter enligt 7–9 §§ lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättig-
heter. Konsumentverket utövar också tillsyn över att transportörer och termi-
naloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt artikel 20 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011
om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning
(EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen) när artikeln ska tillämpas
enligt 5 § lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som

avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:957

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015