SFS 2015:959 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

150959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:1087) om anmäl-

ningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska ha följande ly-
delse.

1 §

2

I denna lag förstås med

1. finansiellt instrument: det som anges i

1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(

2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. värdepappersinstitut: det som anges i

1 kap. 5 § 27 lagen om värdepap-

persmarknaden,

3. börs: det som anges i

1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden

och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige,

4. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upp-

tagna till handel på en reglerad marknad i Sverige,

5. moder- och dotterföretag: det som anges i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebo-

lagslagen (2005:551) om moderbolag och dotterföretag, varvid det som sägs
om moderbolag ska tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

6. ordinarie delårsrapport: delårsrapport samt förhandsmeddelande om

kommande årsbokslut (bokslutskommuniké) som ett aktiemarknadsbolag är
skyldigt att lämna enligt sitt noteringsavtal med börsen eller, om sådana be-
stämmelser saknas i noteringsavtalet, årsredovisning och delårsrapport enligt
bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden, årsredovisningslagen
(

1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och vär-

depappersbolag eller lagen (

1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföre-

tag,

7. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte all-

mänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finan-
siella instrument, och

8. reglerad marknad: det som anges i

1 kap. 5 § 20 lagen om värdepap-

persmarknaden.

Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en annan

svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av rösterna för
samtliga aktier eller andelar, är dock vid tillämpningen av denna lag de först-

1 Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95.

2 Senaste lydelse 2007:558.

SFS 2015:959

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:959

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

nämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag och den sist-
nämnda juridiska personen att jämställa med dotterföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

;