SFS 2015:961 Lag om ändring i lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter

150961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:812) om rapportering av
betalningar till myndigheter;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2015:812) om rapporte-

ring av betalningar till myndigheter ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggö-

rande av rapporter om betalningar till myndigheter.

Med myndigheter jämställs företag som står i ett förhållande till en myn-

dighet som motsvarar förhållandet mellan ett dotterföretag och ett moder-
företag.

Lagen är tillämplig på
1. aktiebolag och handelsbolag som är större företag eller moderföretag i

större koncerner enligt 1 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554),

2. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

3. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag.

För företag som är sådana emittenter som avses i 16 kap. 1 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden finns särskilda bestämmelser i
16 kap. 6 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95.

SFS 2015:961

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015