SFS 2015:961 Lag om ändring i lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter

150961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JAMFGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JAMFGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JAMFGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JAMFGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JAMFGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:JAMFGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:JAMFGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JAMFGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JAMFGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JAMFGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JAMFGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2015:812) om rapportering av <br/>betalningar till myndigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (2015:812) om rapporte-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ring av betalningar till myndigheter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:352px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om uppr�ttande och offentligg�-</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rande av rapporter om betalningar till myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med myndigheter j�mst�lls f�retag som st�r i ett f�rh�llande till en myn-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">dighet som motsvarar f�rh�llandet mellan ett dotterf�retag och ett moder-<br/>f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Lagen �r till�mplig p�<br/>1. aktiebolag och handelsbolag som �r st�rre f�retag eller moderf�retag i</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�rre koncerner enligt 1 kap. 3 � �rsredovisningslagen (1995:1554),</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�retag som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket lagen (1995:1559) om �rs-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag, och</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�retag som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket lagen (1995:1560) om �rs-</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">redovisning i f�rs�kringsf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r f�retag som �r s�dana emittenter som avses i 16 kap. 1 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(2007:528) om v�rdepappersmarknaden finns s�rskilda best�mmelser i<br/>16 kap. 6 � samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:961</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2015:812) om rapportering av
betalningar till myndigheter;

utf�rdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (2015:812) om rapporte-

ring av betalningar till myndigheter ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om uppr�ttande och offentligg�-

rande av rapporter om betalningar till myndigheter.

Med myndigheter j�mst�lls f�retag som st�r i ett f�rh�llande till en myn-

dighet som motsvarar f�rh�llandet mellan ett dotterf�retag och ett moder-
f�retag.

Lagen �r till�mplig p�
1. aktiebolag och handelsbolag som �r st�rre f�retag eller moderf�retag i

st�rre koncerner enligt 1 kap. 3 � �rsredovisningslagen (1995:1554),

2. f�retag som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket lagen (1995:1559) om �rs-

redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag, och

3. f�retag som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket lagen (1995:1560) om �rs-

redovisning i f�rs�kringsf�retag.

F�r f�retag som �r s�dana emittenter som avses i 16 kap. 1 � lagen

(2007:528) om v�rdepappersmarknaden finns s�rskilda best�mmelser i
16 kap. 6 � samma lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95.

SFS 2015:961

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;