SFS 2015:962 Förordning om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

150962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:375) om handel
med finansiella instrument;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:375) om handel

med finansiella instrument

dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 § ska lyda ”Information som Finansinspek-

tionen ska offentliggöra”.

3 §

2

Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra

1. en förteckning över vad som enligt 4 § 6 ska avses med handelsdagar,

och

2. den information om beslut som ska offentliggöras enligt artikel 29 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december
2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emitten-
ter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om
ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2013/50/EU.

4 §

3

När det gäller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. när prospekt får upprättas på ett annat språk än svenska enligt 2 kap.

21 § tredje stycket,

2. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör

någon annan enligt 3 kap. 1 och 3 §§,

3. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket,

9 § första stycket eller 18 § ska offentliggöras,

4. vilka finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 och 3,
5. vilka uppgifter en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket ska

innehålla, på vilket språk anmälan ska upprättas och förutsättningarna för att
en sådan anmälan ska kunna lämnas elektroniskt till Finansinspektionen,

6. vad som ska avses med handelsdagar i 4 kap. 9–11 §§,
7. hur information som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 18 § ska of-

fentliggöras,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004
om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

2 Senaste lydelse 2012:379.

3 Senaste lydelse 2012:379.

SFS 2015:962

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:962

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

8. den längsta tid som aktier får innehas för att undantag ska få göras enligt

4 kap. 12 § 1,

9. vilka upplysningar som marknadsgaranter som inte är värdepappersinsti-

tut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till
Finansinspektionen,

10. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och

dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,

11. offentliggörande och anmälan enligt 4 kap. 19 § av förvärv eller överlå-

telse av egna aktier,

12. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § görs till Finansinspektio-

nen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad där ak-
tierna är upptagna till handel,

13. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §

första stycket,

14. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

4 kap. 23 och 24 §§ ska anses motsvara dem som följer av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/109/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/50/EU,

15. investeringsrekommendationer enligt 5 a kap. 1 och 2 §§, och
16. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

6 kap. 1 a § ska fullgöras.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)