SFS 2015:963 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

150963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2

dels att 27 kap. 24 a och 35 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att 27 kap. 20, 24, 32 och 51 §§, 28 a kap. 15 §, 31 kap. 10 §, 31 a kap.

12 §, 103 c kap. 4 §, 103 d kap. 1 och 9 §§, 103 e kap. 3 § och 110 kap. 6 §
ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 103 d kap. 9 § ska ha följande lydelse.

27 kap.

20 §

Sjukpenning kan lämnas för dagar i en sjukperiod så länge den för-

säkrade uppfyller förutsättningarna för rätt till sjukpenning inom den tid som
anges i 21–24 §§.

24 §

Sjukpenning på fortsättningsnivån lämnas om sjukpenning på normal-

nivån inte kan lämnas på grund av det som föreskrivs i 21 §. Detta gäller även
för dagar i en ny sjukperiod.

32 §

Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjuk-

period har avslutats ska bestämmelserna i 20–24 och 27 §§ tillämpas som om
den senare sjukperioden är en fortsättning på den tidigare sjukperioden.

51 §

3

Vid beräkningen av hur lång tid den försäkrade har haft nedsatt

arbetsförmåga enligt 46–49 §§ ska dagar i sjukperioder läggas samman om
färre än 90 dagar förflutit mellan sjukperioderna.

28 a kap.

15 §

4

När det enligt 27 kap. 20–24 §§ kan lämnas sjukpenning på normal-

nivån eller fortsättningsnivån, ska även sjukpenning i särskilda fall kunna
lämnas.

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 10, bet. 2015/16:SfU1, rskr. 2015/16:87.

2 Senaste lydelse av 27 kap. 24 a § 2011:1513.

3 Senaste lydelse 2013:747. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2011:1513.

SFS 2015:963

Utkom från trycket
den 29 december 2015

0963.fm Page 1 Tuesday, December 22, 2015 9:19 AM

background image

2

SFS 2015:963

31 kap.

10 §

5

Hel rehabiliteringspenning för dag motsvarar kvoten mellan

– den försäkrades beräkningsunderlag enligt 28 kap. 7 § 1 eller 2 och
– 365.
Vid beräkningen ska bestämmelserna i 27 kap. 21–24, 26 och 32 §§ samt

28 kap. 10 och 11 §§ tillämpas.

31 a kap.

12 §

6

När det kan lämnas rehabiliteringspenning på den nivå som föreskrivs

i 27 kap. 21–24 §§, ska även rehabiliteringspenning i särskilda fall kunna
lämnas.

103 c kap.

4 §

7

Boendetillägg kan lämnas till den som omfattas av 2 § och som

1. får sjukpenning enligt 27–28 a kap., eller
2. får rehabiliteringspenning enligt 31 eller 31 a kap.

103 d kap.

1 §

8

I detta kapitel finns bestämmelser om

– ersättningsnivåer i 2–4 §§,
– bidragsgrundande inkomst i 5 och 6 §§,
– minskning av boendetillägg i 7 §,
– andelsberäkning vid partiell ersättning i 8 §, och
– samordning med bostadsbidrag i 9 §.

Samordning med bostadsbidrag

9

9 §

10

Boendetillägget enligt 8 § ska minskas med det belopp som lämnas

som preliminärt bostadsbidrag enligt 98 kap.

Om boendetillägg lämnas till båda makarna ska boendetillägget till vardera

maken minskas med halva det preliminära bostadsbidraget enligt första
stycket.

103 e kap.

3 §

11

Boendetillägget får räknas om utan föregående underrättelse om den

bidragsgrundande inkomsten enligt 103 d kap. 6 § ändras.

Det som anges i första stycket gäller också när ändring sker av
– förmånsnivån i de förmåner som anges i 103 c kap. 4 §, eller
– preliminärt bostadsbidrag enligt 98 kap.

5 Senaste lydelse 2010:2005.

6 Senaste lydelse 2011:1513.

7 Senaste lydelse 2011:1513.

8 Senaste lydelse 2011:1513.

9 Senaste lydelse 2011:1513.

10 Senaste lydelse 2012:599.

11 Senaste lydelse 2011:1513.

0963.fm Page 2 Tuesday, December 22, 2015 9:19 AM

background image

3

SFS 2015:963

110 kap.

6 §

12

Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följande

förmåner:

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock sär-

skilda bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §.

2. Sjukpenning i fall där den försäkrade på grund av sjukdomen är för-

hindrad eller har synnerliga svårigheter att göra en ansökan.

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan att

det kan antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning.

Om vårdbidrag eller handikappersättning har beviljats för begränsad tid får

den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att ansökan om detta
har gjorts.

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns

beträffande

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§,
2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§,
3. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §,
4. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § första stycket, och
5. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 § första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 103 d kap. 1 och

9 §§ och 103 e kap. 3 § och i övrigt den 1 februari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före

ikraftträdandet.

3. För den som före den 1 februari 2016 har påbörjat deltagande i arbets-

livsintroduktion gäller 27 kap. 51 § och 103 c kap. 4 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

12 Senaste lydelse 2013:747.

0963.fm Page 3 Tuesday, December 22, 2015 9:19 AM

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

0963.fm Page 4 Tuesday, December 22, 2015 9:19 AM

;