SFS 2015:964 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

150964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 22, 23 och 35 §§ social-

försäkringsbalken ska ha följande lydelse.

12 kap.

22 §

2

För hel föräldrapenning motsvarar sjukpenningnivån förälderns

beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1
grundat på en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt 25–31 §§.

Om hel föräldrapenning på sjukpenningnivån inte överstiger 250 kronor

om dagen, lämnas i stället föräldrapenning på grundnivån enligt 23 §.

23 §

3

Föräldrapenning på grundnivån kan lämnas till en förälder som är för-

säkrad för bosättningsbaserad föräldrapenning enligt 5 kap. 9 § 1 eller arbets-
baserad föräldrapenning enligt 6 kap. 6 § 2.

För hel föräldrapenning är grundnivån 250 kronor om dagen.

35 §

4

Till en förälder som är försäkrad för både bosättningsbaserad och

arbetsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen för de första 180 dagarna
enligt följande:

1. Föräldrapenning lämnas på sjukpenningnivån, om föräldern under minst

240 dagar i följd före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten för
födelsen har varit försäkrad för sjukpenning enligt 6 kap. 6 § 3 och under hela
den tiden skulle ha haft rätt till en sjukpenning som överstiger lägstanivån för
föräldrapenning (240-dagarsvillkoret).

2. Om förutsättningarna i 1 inte är uppfyllda eller hel föräldrapenning på

sjukpenningnivån i annat fall inte överstiger 250 kronor om dagen, lämnas
föräldrapenning på grundnivån.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för föräldrapenning som avser tid

före ikraftträdandet.

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 12, bet. 2015/16:SfU3, rskr. 2015/16:88.

2 Senaste lydelse 2012:931.

3 Senaste lydelse 2012:931.

4 Senaste lydelse 2012:931.

SFS 2015:964

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:964

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;