SFS 2015:966 Förordning om upphävande av förordningen (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag

150966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:1421) om
skyldighet för kommuner att lämna statistiska
uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:1421) om skyldighet för

kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag ska
upphöra att gälla vid utgången av januari 2016.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om ärenden om kom-

munalt vårdnadsbidrag enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 februari
2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet av
lagen.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2015:966

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015