SFS 2015:967 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

150967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

5 §

2

Den enskildes avgifter får

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i

26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till
högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet,

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av

0,5539 gånger prisbasbeloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105.

2 Senaste lydelse 2010:250.

SFS 2015:967

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015