SFS 2015:970 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

150970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

2

dels att 4 a kap. ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 1 § och 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 §

3

Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att

lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden
återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant eko-

nomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha
insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

16 kap.

3 §

4

Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol,

om nämnden har meddelat beslut i fråga om

� ansökan enligt 2 a kap. 8 §,
� bistånd enligt 4 kap. 1 §,
� vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
� förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
� medgivande enligt 6 kap. 6 §,
� medgivande enligt 6 kap. 12 §,
� återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
� samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
� avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4�9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvalt-

ningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas
först sedan det har vunnit laga kraft.

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

2 Senaste lydelse av
4 a kap. 1 § 2014:468
4 a kap. 2 § 2014:468
4 a kap. 3 § 2014:468
rubriken till 4 a kap. 2014:468.

3 Senaste lydelse 2014:468.

4 Senaste lydelse 2014:468.

SFS 2015:970

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:970

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt

4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem en-
ligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för

kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)