SFS 2015:970 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

150970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

2

dels att 4 a kap. ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 1 § och 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 §

3

Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att

lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden
återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant eko-

nomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha
insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

16 kap.

3 §

4

Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol,

om nämnden har meddelat beslut i fråga om

– ansökan enligt 2 a kap. 8 §,
– bistånd enligt 4 kap. 1 §,
– vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
– förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
– medgivande enligt 6 kap. 6 §,
– medgivande enligt 6 kap. 12 §,
– återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
– samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
– avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvalt-

ningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas
först sedan det har vunnit laga kraft.

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

2 Senaste lydelse av
4 a kap. 1 § 2014:468
4 a kap. 2 § 2014:468
4 a kap. 3 § 2014:468
rubriken till 4 a kap. 2014:468.

3 Senaste lydelse 2014:468.

4 Senaste lydelse 2014:468.

SFS 2015:970

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:970

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt

4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem en-
ligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för

kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)