SFS 2015:972 Lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

150972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4, 5, 6 a, 7, 8 a–8 c, 9–10, 12 och

14 §§ lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling ska ha föl-
jande lydelse.

4 §

2

Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet ska anlita en sam-

manslutning som avses i 3 §. Detta gäller dock inte enstaka fall av adoption
som avser släktingbarn eller där det annars finns särskilda skäl att adoptera
utan förmedling av en auktoriserad sammanslutning. Myndigheten för famil-
jerätt och föräldraskapsstöd ska i sådana fall innan barnet lämnar landet pröva
om förfarandet är godtagbart.

5 §

3

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd avgör frågor om

auktorisation och har tillsyn över de auktoriserade sammanslutningarna.

6 a §

4

En sammanslutning, som har auktorisation enligt 6 §, får beviljas

auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat
land, i viss del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett annat
land, under förutsättning att

1. det andra landet har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig reg-

lering av internationell adoption, som beaktar de grundläggande principer för
internationell adoption som uttrycks i Förenta Nationernas konvention om
barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och sam-
arbete vid internationella adoptioner,

2. det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet har en fung-

erande administration kring internationell adoptionsverksamhet,

3. det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner från

det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet på ett sakkunnigt
och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta
riktmärke,

4. sammanslutningen redovisar kostnaderna i det andra landet och hur de

fördelar sig,

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

2 Senaste lydelse 2004:769.

3 Senaste lydelse 2004:769.

4 Senaste lydelse 2009:289.

SFS 2015:972

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:972

5. det med hänsyn till kostnadsbilden och omständigheterna i övrigt be-

döms som lämpligt att sammanslutningen inleder eller fortsätter ett adop-
tionssamarbete med det andra landet, och

6. sådan annan verksamhet än internationell adoptionsförmedling som

sammanslutningen bedriver, inte äventyrar förtroendet för adoptionsverksam-
heten.

En sammanslutning som beviljats auktorisation för att arbeta med interna-

tionell adoptionsförmedling i ett annat land, viss del av ett annat land eller
med viss adoptionskontakt i ett annat land, får bedriva verksamhet i det landet
endast om behörig myndighet i det andra landet har gett sitt tillstånd till det,
eller har förklarat att den är beredd att acceptera sammanslutningens verk-
samhet i landet.

I ärenden om auktorisation enligt denna paragraf ska Myndigheten för fa-

miljerätt och föräldraskapsstöd samråda med den svenska utlandsmyndighe-
ten i det andra landet, om det inte är uppenbart obehövligt, samt vid behov
med barnrättsorganisationer som verkar i det andra landet.

7 §

5

Auktorisation enligt 6 § får ges för högst fem år och auktorisation en-

ligt 6 a § får ges för högst två år. Har en ny ansökan getts in till Myndigheten
för familjerätt och föräldraskapsstöd innan tidigare auktorisation löpt ut gäller
tidigare auktorisationsbeslut i avvaktan på beslut från Myndigheten för famil-
jerätt och föräldraskapsstöd. Auktorisationen får även förenas med andra vill-
kor som har betydelse för bedrivande av verksamheten, såsom vad som ska
gälla om inbetalning av avgifter samt redovisning.

För att täcka kostnaderna för verksamheten får en auktoriserad samman-

slutning ta ut skäliga avgifter av dem som anlitar sammanslutningen för inter-
nationell adoptionsförmedling.

8 a §

6

Sammanslutningen ska skyndsamt meddela Myndigheten för familje-

rätt och föräldraskapsstöd sådana förändringar i sammanslutningens verksam-
het i Sverige och i utlandet samt sådana förändringar i politiska, juridiska eller
andra förhållanden i utlandet som kan ha betydelse för förmedlingsverksam-
heten.

8 b §

7

En auktoriserad sammanslutning är skyldig att dokumentera förmed-

lingsverksamheten. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vid-
tas i ärenden samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Doku-
mentationen ska bevaras så länge den kan antas ha betydelse för den som för-
medlats för adoption genom sammanslutningen, eller för honom eller henne
närstående personer.

Kopia av handlingar som avser en viss adoption ska skickas till den social-

nämnd som avses i 6 kap. 15 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).

Om sammanslutningen upphör med sin förmedlingsverksamhet, ska doku-

mentation av förmedlingsverksamheten överlämnas till Myndigheten för fa-
miljerätt och föräldraskapsstöd för förvaring.

5 Senaste lydelse 2004:769.

6 Senaste lydelse 2004:769.

7 Senaste lydelse 2004:769.

background image

3

SFS 2015:972

8 c §

8

Den som en sammanslutnings handlingar i förmedlingsverksamheten

rör ska på begäran, så snart som möjligt, tillhandahållas efterfrågade hand-
lingar för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om det
inte kan antas att en annan enskild person lider men.

Frågor om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för

handlingarna. Anser denne att någon handling eller en del av en handling inte
bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för prövning.

9 §

9

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har rätt att inspek-

tera en auktoriserad sammanslutnings verksamhet och får inhämta de upplys-
ningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs

vid inspektionen.

9 a §

10

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får förelägga en

auktoriserad sammanslutning att avhjälpa brister i förmedlingsverksamheten.

10 §

11

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i

Sverige ska återkallas, om de förutsättningar som anges i 6 § inte längre finns.
Sådan auktorisation ska också återkallas om sammanslutningen inte tillhanda-
håller Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd begärda upplys-
ningar eller handlingar enligt 9 § eller följer myndighetens beslut enligt 9 a §.
Detsamma gäller om sammanslutningen inte förmedlat något barn under de
senaste två åren, om det inte finns särskilda skäl.

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat

land ska återkallas, om de förutsättningar som anges i 6 eller 6 a § inte längre
finns.

En auktorisation ska vidare återkallas, om sammanslutningen inte uppfyller

villkor som uppställts för auktorisationen.

12 §

12

Om en auktoriserad sammanslutning har vägrat adoptionsförmedling

i ett visst fall, får Myndigheten familjerätt och föräldraskapsstöd på begäran
av den eller dem som söker adoption uppdra åt sammanslutningen att ändå
förmedla adoptionen.

14 §

13

Beslut av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd enligt

4 § tredje meningen, 6 §, 6 a § första stycket, 7 § första stycket, 9 a och 10 §§
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av beslut av Myndigheten för familjerätt och för-

äldraskapsstöd enligt 8 c § andra stycket gäller bestämmelserna i 6 kap. 7–
11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut i övrigt av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får

inte överklagas.

8 Senaste lydelse 2004:769.

9 Senaste lydelse 2004:769.

10 Senaste lydelse 2004:769.

11 Senaste lydelse 2004:769.

12 Senaste lydelse 2004:769.

13 Senaste lydelse 2009:465.

background image

4

SFS 2015:972

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)