SFS 2015:973 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

150973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KDFJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KDFJCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KDFJCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KDFJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:KDFJCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KDFJCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KDFJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:KDFJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KDFJCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KDFJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KDFJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:KDFJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 26 kap. 13 � offentlighets- och se-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>26 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller hos Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">i �rende om s�dana fr�gor f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden,<br/>om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men<br/>om uppgiften r�js. Motsvarande sekretess g�ller f�r handlingar som l�mnats<br/>�ver till Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r f�rvaring en-<br/>ligt 8 b � tredje stycket lagen (1997:192) om internationell adoptionsf�rmed-<br/>ling.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst femtio �r.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Mathias S�fsten <br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:973</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 26 kap. 13 � offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.

26 kap.

13 �

Sekretess g�ller hos Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d

i �rende om s�dana fr�gor f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden,
om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men
om uppgiften r�js. Motsvarande sekretess g�ller f�r handlingar som l�mnats
�ver till Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r f�rvaring en-
ligt 8 b � tredje stycket lagen (1997:192) om internationell adoptionsf�rmed-
ling.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst femtio �r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias S�fsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

SFS 2015:973

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;