SFS 2015:973 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

150973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 kap. 13 § offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

26 kap.

13 §

Sekretess gäller hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

i ärende om sådana frågor för uppgift om en enskilds personliga förhållanden,
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men
om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller för handlingar som lämnats
över till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för förvaring en-
ligt 8 b § tredje stycket lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmed-
ling.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

SFS 2015:973

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015