SFS 2015:974 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

150974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 13 och 21 §§ förordningen (2002:687) om läke-

medelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

13 §

1

Läkemedel och andra varor som omfattas av lagen (2002:160) om lä-

kemedelsförmåner m.m. får i brådskande fall lämnas ut trots att förskriv-
ningen inte har gjorts på föreskriven blankett. I sådant fall ska den som för-
skriver intyga att det är ett brådskande fall samt lämna de uppgifter som
skulle ha lämnats, om den föreskrivna blanketten hade använts.

En förskrivning som avses i denna paragraf får expedieras endast en gång.

�ppenvårdsapoteket ska behålla handlingen som sin verifikation eller doku-
mentera uppgifterna och behålla dessa som sin verifikation.

21 §

2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela ytterligare fö-

reskrifter om verkställighet av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om arbetsplatskoder samt om
verkställighet av 18 § 2 och 3 samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:633.

2 Senaste lydelse 2008:656.

SFS 2015:974

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015