SFS 2015:976 Förordning om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar

150976.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:362) om
vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:362) om vårdavgifter

m.m. för vissa utlänningar ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande ly-
delse.

6 a §

Utlänningar som vid inköpstillfället är under 18 år ska inte betala av-

gift för läkemedel och andra varor som avses i 15–18 §§ lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:976

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015