SFS 2015:977 Förordning om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

150977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:834) om prövning
av utländskt beslut om adoption;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (1976:834) om pröv-

ning av utländskt beslut om adoption ska ha följande lydelse.

1 §

1

Om det i en annan stat har meddelats ett beslut om adoption av en

svensk medborgare eller av någon som hade hemvist i Sverige, prövar Myn-
digheten för familjerätt och föräldraskapsstöd frågor om godkännande enligt
3 § första stycket lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rö-
rande adoption.

Myndigheten prövar även frågor om förordnande att ett utomlands medde-

lat beslut om adoption i annat fall än som avses i 3 § första stycket nämnda
lag ska gälla i Sverige.

3 §

2

Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har godkänt ett

beslut om adoption som har meddelats i en annan stat eller om myndigheten
har förordnat att ett sådant beslut ska gälla i Sverige, ska meddelande om be-
slutet sändas i enlighet med vad som gäller för domstol enligt 2 § förord-
ningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och
ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:1146.

2 Senaste lydelse 2004:1146.

SFS 2015:977

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015