SFS 2015:978 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

150978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan;

utfärdad den 17 september 2015.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:562) med vissa bemyn-

diganden för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

3 §

1

Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-

het av

1. socialförsäkringsbalken när det gäller socialförsäkringsskyddet, gravidi-

tetspenning, föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, vårdbidrag, sjuk-
penning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitets-
ersättning, smittbärarersättning, närståendepenning, handikappersättning och
boendetillägg,

2. socialförsäkringsbalken när det gäller ansökan om bostadstillägg till

sjukersättning eller aktivitetsersättning,

3. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäkringsbalken om för-

frågningar och besök,

4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-

smittade, och

5. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning enligt

20 § lagen om sjuklön.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om socialförsäkringsskyd-

det ska myndigheten inhämta ett yttrande från Pensionsmyndigheten, om fö-
reskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verksamhet.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid adoption av

utländska barn, ska myndigheten inhämta ett yttrande från Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:267.

SFS 2015:978

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015