SFS 2015:979 Förordning om ändring i förordningen (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

150979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1020) med
instruktion för Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1020) med in-

struktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och 1 § ska ha
följande lydelse.

Förordning med instruktion för Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd

1 §

1

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har till uppgift att

bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser socialnämndernas fa-
miljerättsliga ärenden om

1. barns vårdnad, boende och umgänge,
2. fastställande av faderskap och föräldraskap, och
3. samarbetssamtal.
Myndigheten ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete avseende före-

byggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och
stöd till föräldrar i deras föräldraskap för att främja barnets utveckling (för-
äldrastöd).

Myndigheten har vidare till uppgift att skapa en hög kvalitet i den interna-

tionella adoptionsverksamheten i Sverige.

Myndigheten ansvarar för de uppgifter som åligger myndigheten enligt
1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonven-

tionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,

2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, och
3. förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.
Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslut-

ningar och till organisationer för adopterade.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:390.

SFS 2015:979

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015