SFS 2015:980 Förordning om ändring i förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade

150980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1239) om
statsbidrag till auktoriserade
adoptionssammanslutningar och till
riksorganisationer för adopterade;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 6�14 §§ förordningen (2008:1239) om statsbi-

drag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer
för adopterade ska ha följande lydelse.

6 §

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får ange villkor för

statsbidraget.

7 §

Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag av Myndigheten för familje-

rätt och föräldraskapsstöd.

8 §

Ansökan om statsbidrag från auktoriserade adoptionssammanslutningar

ska ha kommit in till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd se-
nast den 15 januari bidragsåret. Ansökan om statsbidrag från riksorganisatio-
ner för adopterade ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 mars bi-
dragsåret.

9 §

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får fördela högst

10 procent av statsbidraget till riksorganisationer för adopterade.

10 §

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får fördela reste-

rande del av statsbidraget till auktoriserade adoptionssammanslutningar enligt
följande:

1. 50 procent av statsbidraget fördelas med lika stort belopp mellan samt-

liga auktoriserade adoptionssammanslutningar och resterande belopp fördelas
efter det genomsnittliga antalet barn som var och en av sammanslutningarna
har förmedlat under de två föregående åren.

2. Statsbidrag utges endast om en auktoriserad adoptionssammanslutning

har haft auktorisation under de två föregående kalenderåren och förmedlat
barn för adoption minst ett av de två föregående kalenderåren.

3. Det totala beräknade statsbidraget får vara högst 10 000 kr per genom-

snittligt antal förmedlade barn under de två föregående kalenderåren.

11 §

Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer för

adopterade ska årligen lämna en samlad redovisning till Myndigheten för fa-

SFS 2015:980

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:980

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

miljerätt och föräldraskapsstöd om statsbidragets användning i förhållande till
bidragets ändamål enligt denna förordning. Redovisningen ska lämnas senast
den 1 juni året efter bidragsåret av de auktoriserade adoptionssammanslut-
ningarna och senast den 31 mars året efter bidragsåret av riksorganisationerna
för adopterade.

12 §

Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer för

adopterade som beviljats statsbidrag är skyldiga att på begäran av Myndighe-
ten för familjerätt och föräldraskapsstöd lämna det underlag som behövs för
myndighetens granskning.

13 §

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har för-

orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
3. villkor i beslutet om bidrag inte följts,
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller
5. mottagaren är en auktoriserad adoptionssammanslutning och denna har

fått sin auktorisation återkallad.

Om en mottagare av ett bidrag är återbetalningsskyldig enligt första stycket

ska Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl får myndigheten
efterge återkrav helt eller delvis.

14 §

Beslut av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd enligt

denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)