SFS 2015:980 Förordning om ändring i förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade

150980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MDGACN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MDGACO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MDGACO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:MDGACO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:MDGACN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MDGACO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MDGACN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MDGACN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MDGACN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MDGACO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MDGACN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:MDGACO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MDGACN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:1239) om <br/>statsbidrag till auktoriserade <br/>adoptionssammanslutningar och till <br/>riksorganisationer f�r adopterade;</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 614 �� f�rordningen (2008:1239) om statsbi-</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">drag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer<br/>f�r adopterade ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r ange villkor f�r</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">statsbidraget. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Efter ans�kan pr�vas fr�gor om statsbidrag av Myndigheten f�r familje-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�tt och f�r�ldraskapsst�d. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om statsbidrag fr�n auktoriserade adoptionssammanslutningar</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">ska ha kommit in till Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d se-<br/>nast den 15 januari bidrags�ret. Ans�kan om statsbidrag fr�n riksorganisatio-<br/>ner f�r adopterade ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 mars bi-<br/>drags�ret. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:617px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r f�rdela h�gst</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">10 procent av statsbidraget till riksorganisationer f�r adopterade. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:669px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r f�rdela reste-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">rande del av statsbidraget till auktoriserade adoptionssammanslutningar enligt<br/>f�ljande: </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 50 procent av statsbidraget f�rdelas med lika stort belopp mellan samt-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">liga auktoriserade adoptionssammanslutningar och resterande belopp f�rdelas<br/>efter det genomsnittliga antalet barn som var och en av sammanslutningarna<br/>har f�rmedlat under de tv� f�reg�ende �ren. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Statsbidrag utges endast om en auktoriserad adoptionssammanslutning</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">har haft auktorisation under de tv� f�reg�ende kalender�ren och f�rmedlat<br/>barn f�r adoption minst ett av de tv� f�reg�ende kalender�ren. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Det totala ber�knade statsbidraget f�r vara h�gst 10 000 kr per genom-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">snittligt antal f�rmedlade barn under de tv� f�reg�ende kalender�ren. </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer f�r</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">adopterade ska �rligen l�mna en samlad redovisning till Myndigheten f�r fa-</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:980</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:980</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">miljer�tt och f�r�ldraskapsst�d om statsbidragets anv�ndning i f�rh�llande till<br/>bidragets �ndam�l enligt denna f�rordning. Redovisningen ska l�mnas senast<br/>den 1 juni �ret efter bidrags�ret av de auktoriserade adoptionssammanslut-<br/>ningarna och senast den 31 mars �ret efter bidrags�ret av riksorganisationerna<br/>f�r adopterade. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer f�r</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">adopterade som beviljats statsbidrag �r skyldiga att p� beg�ran av Myndighe-<br/>ten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d l�mna det underlag som beh�vs f�r<br/>myndighetens granskning. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetal-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsskyldig om </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har f�r-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">orsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">2. bidraget inte anv�nds f�r det �ndam�l det har beviljats, <br/>3. villkor i beslutet om bidrag inte f�ljts, <br/>4. mottagaren inte l�mnar s�dan redovisning som avses i 11 �, eller <br/>5. mottagaren �r en auktoriserad adoptionssammanslutning och denna har</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�tt sin auktorisation �terkallad. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en mottagare av ett bidrag �r �terbetalningsskyldig enligt f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ska Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d besluta att helt eller<br/>delvis kr�va tillbaka bidraget. Om det finns s�rskilda sk�l f�r myndigheten<br/>efterge �terkrav helt eller delvis. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut av Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d enligt</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">denna f�rordning f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�SA REGN�R</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:1239) om
statsbidrag till auktoriserade
adoptionssammanslutningar och till
riksorganisationer f�r adopterade;

utf�rdad den 17 december 2015.

Regeringen f�reskriver att 614 �� f�rordningen (2008:1239) om statsbi-

drag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer
f�r adopterade ska ha f�ljande lydelse.

6 �

Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r ange villkor f�r

statsbidraget.

7 �

Efter ans�kan pr�vas fr�gor om statsbidrag av Myndigheten f�r familje-

r�tt och f�r�ldraskapsst�d.

8 �

Ans�kan om statsbidrag fr�n auktoriserade adoptionssammanslutningar

ska ha kommit in till Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d se-
nast den 15 januari bidrags�ret. Ans�kan om statsbidrag fr�n riksorganisatio-
ner f�r adopterade ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 mars bi-
drags�ret.

9 �

Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r f�rdela h�gst

10 procent av statsbidraget till riksorganisationer f�r adopterade.

10 �

Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r f�rdela reste-

rande del av statsbidraget till auktoriserade adoptionssammanslutningar enligt
f�ljande:

1. 50 procent av statsbidraget f�rdelas med lika stort belopp mellan samt-

liga auktoriserade adoptionssammanslutningar och resterande belopp f�rdelas
efter det genomsnittliga antalet barn som var och en av sammanslutningarna
har f�rmedlat under de tv� f�reg�ende �ren.

2. Statsbidrag utges endast om en auktoriserad adoptionssammanslutning

har haft auktorisation under de tv� f�reg�ende kalender�ren och f�rmedlat
barn f�r adoption minst ett av de tv� f�reg�ende kalender�ren.

3. Det totala ber�knade statsbidraget f�r vara h�gst 10 000 kr per genom-

snittligt antal f�rmedlade barn under de tv� f�reg�ende kalender�ren.

11 �

Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer f�r

adopterade ska �rligen l�mna en samlad redovisning till Myndigheten f�r fa-

SFS 2015:980

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:980

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

miljer�tt och f�r�ldraskapsst�d om statsbidragets anv�ndning i f�rh�llande till
bidragets �ndam�l enligt denna f�rordning. Redovisningen ska l�mnas senast
den 1 juni �ret efter bidrags�ret av de auktoriserade adoptionssammanslut-
ningarna och senast den 31 mars �ret efter bidrags�ret av riksorganisationerna
f�r adopterade.

12 �

Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer f�r

adopterade som beviljats statsbidrag �r skyldiga att p� beg�ran av Myndighe-
ten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d l�mna det underlag som beh�vs f�r
myndighetens granskning.

13 �

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har f�r-

orsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,

2. bidraget inte anv�nds f�r det �ndam�l det har beviljats,
3. villkor i beslutet om bidrag inte f�ljts,
4. mottagaren inte l�mnar s�dan redovisning som avses i 11 �, eller
5. mottagaren �r en auktoriserad adoptionssammanslutning och denna har

f�tt sin auktorisation �terkallad.

Om en mottagare av ett bidrag �r �terbetalningsskyldig enligt f�rsta stycket

ska Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d besluta att helt eller
delvis kr�va tillbaka bidraget. Om det finns s�rskilda sk�l f�r myndigheten
efterge �terkrav helt eller delvis.

14 �

Beslut av Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d enligt

denna f�rordning f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

�SA REGN�R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;