SFS 2015:982 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

150982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2, 3 a, 6 a och

6 c §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 4 och 7�7 c §§, 7 kap. 1 och 3 a §§, 8 kap. 2 §,
11 kap. 3 §, 12 kap. 2 och 10 §§, 13 kap. 11 §, 14 kap. 1 § och rubriken till
6 kap. socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

2 a kap.

4 §

2

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till

följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade,

2. hem för vård eller boende eller i stödboende enligt 6 kap.,
3. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 §

andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap.

1 § första stycket 2,

5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt

9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskil-

des bosättningskommun.

3 kap.

2 §

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämn-

dens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av
nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att
offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt
tillgängliga för alla.

Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vid-

tas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och
unga, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd.
Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bo-
stad och utbildning.

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

2 Senaste lydelse 2011:328.

SFS 2015:982

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:982

3 a §

3

Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upp-

täcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksam-
het rörande barn och unga.

Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionom-

examen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har
utländsk utbildning som erkänts enligt 3 b § andra stycket för utförande av
sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar

1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder,

eller

3. uppföljning av beslutade insatser.
Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför

arbetsuppgifter som avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgif-
ten.

6 a §

4

Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser

för att kunna möta barns, ungas och vårdnadshavares olika behov.

För barn som har fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även

utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller
samtycker till det.

I 6 b § finns särskilda bestämmelser om kontaktperson och om kontakt-

familj.

6 c §

5

Socialnämnden ska kontinuerligt följa hur insatser som avses i 6 b §

genomförs när dessa har beviljats barn och unga.

5 kap.

1 §

6

Socialnämnden ska

� verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållan-

den,

� i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling

och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,

� bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att

förhindra att barn och unga far illa,

� aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och

unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendefram-
kallande medel samt dopningsmedel,

� tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs,

uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är
skadliga för dem,

� med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som

har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

� i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att

utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets

3 Senaste lydelse 2013:1146.

4 Senaste lydelse 2012:776.

5 Senaste lydelse 2012:776.

6 Senaste lydelse 2015:85.

background image

3

SFS 2015:982

eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hem-
met,

� i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och

hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge
eller adoption har avgjorts,

� i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och

hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört
eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård upphört.

6 kap.

Vård utanför det egna hemmet

1 §

Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett

annat hem än det egna tas emot i ett

1. familjehem,
2. hem för vård eller boende, eller
3. stödboende för barn och unga i åldern 16�20 år (stödboende).
Barn i åldern 16�17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns sär-

skilda skäl.

Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har

tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med an-

höriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

2 §

Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem, hem

för vård eller boende och stödboenden. Enligt 3 § ska dock behovet av vissa
hem tillgodoses av staten.

4 §

7

Vård i familjehem, hem för vård eller boende och stödboende ska be-

drivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses
i 3 §.

7 §

8

Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem,

jourhem, annat enskilt hem, stödboende eller hem för vård eller boende

1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma

uppväxtförhållanden,

2. verka för att de får lämplig utbildning,
3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver,
4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de

behöver.

7 a §

9

Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem,

jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende lämna dem som vårdar
sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

7 Senaste lydelse 2009:596.

8 Senaste lydelse 2012:776.

9 Senaste lydelse 2012:776.

background image

4

SFS 2015:982

7 b §

10

Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vår-

das i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende
främst genom

1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas,
2. enskilda samtal med barnet eller den unge,
3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem,

och

4. samtal med vårdnadshavarna.
Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa,

utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra
närstående.

7 c §

11

När vård ges i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller bo-

ende, ska det finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare
som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge.

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den om-

fattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål.

7 kap.

1 §

12

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild

individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmäs-
sigt bedriva verksamhet i form av

1. stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.,
2. boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller

5 kap. 7 § tredje stycket,

3. hem för viss annan heldygnsvård,
4. hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet,

oavsett var verksamheten bedrivs.

Tillstånd behövs inte för verksamhet som kommunen genom avtal enligt

2 kap. 5 § har överlämnat till en enskild att utföra.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första stycket,

samt kommun som genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild
att driva sådan verksamhet, ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen
för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.

3 a §

13

Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som

har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, stödboende eller
sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket ska överlämnas för beva-
rande till den socialnämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldig-
heten enligt 3 § första stycket inträder.

När gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder ska handlingar i

enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett representativt ur-
val av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett representativt urval
av personer överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om
insatsen.

10 Senaste lydelse 2012:776.

11 Senaste lydelse 2012:776.

12 Senaste lydelse 2012:944.

13 Senaste lydelse 2007:1315.

background image

5

SFS 2015:982

8 kap.

2 §

14

För familjerådgivning, verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 §

som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, föräldrautbildning
inför adoption, hemtjänst, dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som
avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas
av 12 kap. jordabalken eller för annan liknande social tjänst får kommunen ta
ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får
dock inte överstiga kommunens självkostnader.

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt bo-

ende finns ytterligare bestämmelser i 3�9 §§.

11 kap.

3 §

15

När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende

eller familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser
att anordna (vårdplan).

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende

eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras
(genomförandeplan).

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som

andra huvudmän har ansvar för.

12 kap.

2 §

16

Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 §

första stycket:

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken,

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

adoption,

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har

placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, familjehem, stöd-
boende, sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller annat enskilt
hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdna-
den om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket för-

äldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt
arton år.

Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 §

av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och i
övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.

10 §

17

Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår

att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar
nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21�23 §§ samma lag följer att sekretess
även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott

14 Senaste lydelse 2004:770.

15 Senaste lydelse 2012:776.

16 Senaste lydelse 2007:1315.

17 Senaste lydelse 2014:761.

background image

6

SFS 2015:982

lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet.

Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för

att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den
paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller
hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas
till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte under
vissa angivna förutsättningar.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, stöd-

boende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en dom-
stol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogde-
myndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.

13 kap.

11 §

18

Om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2007:171)

om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn är av all-
varligt slag, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla tillstån-
det för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektio-
nen besluta att förbjuda fortsatt verksamhet.

14 kap.

1 §

19

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast an-

mäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller miss-
tänker att ett barn far illa:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndig-
heten och Säkerhetspolisen,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verk-
samhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett
barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hem-
met.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första

stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av
betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen

(1993:335) om Barnombudsman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

18 Senaste lydelse 2012:944.

19 Senaste lydelse 2014:761.

background image

7

SFS 2015:982

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015