SFS 2015:983 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

150983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 10 §, 96 kap. 8 §, 102 kap.

20 § och 106 kap. 7, 8, 19 och 31 §§ i socialförsäkringsbalken ska ha följande
lydelse.

15 kap.

10 §

Vid tillämpningen av 9 § beaktas inte barn i familjehem, stödboende

eller hem för vård eller boende som avses i 106 kap. 6 och 7 §§.

96 kap.

8 §

När ett barn bor i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller

boende, kan bidrag lämnas även till föräldern eller föräldrarna, om det finns
särskilda skäl.

102 kap.

20 §

När den bidragsgrundande inkomsten och reduceringsinkomsten be-

räknas ska den handläggande myndigheten bortse från sådan förändring i ut-
betalning av aktivitetsersättning, sjukersättning, pensionsförmåner, äldreför-
sörjningsstöd och livränta som föranleds av att den försäkrade

– är häktad,
– är intagen i kriminalvårdsanstalt,
– är intagen i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda be-

stämmelser om vård av unga för verkställighet av sluten ungdomsvård, eller

– på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant

familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende som avses i social-
tjänstlagen (2001:453).

106 kap.

7 §

Om ett barn vid ingången av en viss månad vårdas i ett stödboende eller

hem för vård eller boende inom socialtjänsten, har det kommunala organ som
svarar för vårdkostnaden rätt att få barnbidraget för den månaden som bidrag

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

SFS 2015:983

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:983

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

till denna kostnad. Uppkommer överskott, ska detta redovisas till den som
annars är berättigad att få bidraget.

8 §

Underhållsstöd lämnas inte för sådan kalendermånad då barnet under

hela månaden

1. på statens bekostnad får vård på institution eller annars kost och logi,
2. bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ung-

domar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade, eller

3. vårdas i familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende inom

socialtjänsten.

19 §

2

Om en försäkrad som får sjukersättning eller aktivitetsersättning vis-

tas i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende inom social-
tjänsten på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, ska han eller
hon för varje dag betala för sitt uppehälle när staten bekostar vistelsen. Det-
samma gäller för tid när den försäkrade vistas utanför anstalt enligt 11 kap.
3 § fängelselagen (2010:610).

31 §

3

Om den som får omställningspension, garantipension till omställ-

ningspension eller änkepension vistas i ett familjehem, stödboende eller hem
för vård eller boende inom socialtjänsten på grund av skyddstillsyn med sär-
skild behandlingsplan ska han eller hon för varje dag betala för sitt uppehälle
när staten bekostar vistelsen. Detsamma gäller för tid när en pensionsberätti-
gad vistas utanför anstalt enligt 11 kap. 3 § fängelselagen (2010:610).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:613.

3 Senaste lydelse 2010:613.