SFS 2015:984 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

150984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MJFOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MJFOGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MJFOGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MJFOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MJFOGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:MJFOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:MJFOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MJFOGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MJFOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MJFOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:MJFOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1990:52) med s�rskilda <br/>best�mmelser om v�rd av unga;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 22 � lagen (1990:52) med s�rskilda</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser om v�rd av unga ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det kan antas att den som �r under 20 �r till f�ljd av ett beteende</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som avses i 3 � kommer att beh�va beredas v�rd enligt denna lag om beteen-<br/>det forts�tter och det st�d eller den behandling som den unge beh�ver inte kan<br/>ges med samtycke av den unge sj�lv, om han eller hon har fyllt 15 �r, och av<br/>den unges v�rdnadshavare, f�r socialn�mnden besluta </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. att den unge ska h�lla regelbunden kontakt med en s�rskilt kvalificerad</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kontaktperson som socialn�mnden utsett, eller </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. att den unge ska delta i behandling i �ppna former inom socialtj�nsten.<br/>N�r ett s�dant beslut meddelas, ska en s�rskild behandlingsplan finnas.<br/>Best�mmelserna i 13 � andra stycket, 13 a � f�rsta stycket samt 21 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">och tredje styckena g�ller i till�mpliga delar ocks� i fr�ga om beslut enligt<br/>f�rsta stycket. Pr�vning enligt 13 � tredje stycket av om ett s�dant beslut ska<br/>upph�ra att g�lla ska ske f�rsta g�ngen inom sex m�nader fr�n dagen f�r<br/>n�mndens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket �r ocks� till�mpligt om den som �r under 20 �r och som</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">d�mts till sluten ungdomsv�rd enligt 32 kap. 5 � brottsbalken vid verkst�llig-<br/>hetens slut bed�ms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser f�r att hindra<br/>ett s�dant beteende som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA REGN�R</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2015:82.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:984</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1990:52) med s�rskilda
best�mmelser om v�rd av unga;

utf�rdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 22 � lagen (1990:52) med s�rskilda

best�mmelser om v�rd av unga ska ha f�ljande lydelse.

22 �

2

Om det kan antas att den som �r under 20 �r till f�ljd av ett beteende

som avses i 3 � kommer att beh�va beredas v�rd enligt denna lag om beteen-
det forts�tter och det st�d eller den behandling som den unge beh�ver inte kan
ges med samtycke av den unge sj�lv, om han eller hon har fyllt 15 �r, och av
den unges v�rdnadshavare, f�r socialn�mnden besluta

1. att den unge ska h�lla regelbunden kontakt med en s�rskilt kvalificerad

kontaktperson som socialn�mnden utsett, eller

2. att den unge ska delta i behandling i �ppna former inom socialtj�nsten.
N�r ett s�dant beslut meddelas, ska en s�rskild behandlingsplan finnas.
Best�mmelserna i 13 � andra stycket, 13 a � f�rsta stycket samt 21 � f�rsta

och tredje styckena g�ller i till�mpliga delar ocks� i fr�ga om beslut enligt
f�rsta stycket. Pr�vning enligt 13 � tredje stycket av om ett s�dant beslut ska
upph�ra att g�lla ska ske f�rsta g�ngen inom sex m�nader fr�n dagen f�r
n�mndens beslut.

F�rsta stycket �r ocks� till�mpligt om den som �r under 20 �r och som

d�mts till sluten ungdomsv�rd enligt 32 kap. 5 � brottsbalken vid verkst�llig-
hetens slut bed�ms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser f�r att hindra
ett s�dant beteende som avses i f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

�SA REGN�R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

2 Senaste lydelse 2015:82.

SFS 2015:984

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;