SFS 2015:984 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

150984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

22 §

2

Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende

som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteen-
det fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan
ges med samtycke av den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av
den unges vårdnadshavare, får socialnämnden besluta

1. att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad

kontaktperson som socialnämnden utsett, eller

2. att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.
När ett sådant beslut meddelas, ska en särskild behandlingsplan finnas.
Bestämmelserna i 13 § andra stycket, 13 a § första stycket samt 21 § första

och tredje styckena gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut enligt
första stycket. Prövning enligt 13 § tredje stycket av om ett sådant beslut ska
upphöra att gälla ska ske första gången inom sex månader från dagen för
nämndens beslut.

Första stycket är också tillämpligt om den som är under 20 år och som

dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställig-
hetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser för att hindra
ett sådant beteende som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

2 Senaste lydelse 2015:82.

SFS 2015:984

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015