SFS 2015:985 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

150985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

16 d §

2

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till

följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

1. familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.

socialtjänstlagen (2001:453),

2. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 §

andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller

3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap.

1 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

2 Senaste lydelse 2011:329.

SFS 2015:985

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015