SFS 2015:986 Lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

150986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll
av personal vid sådana hem för vård eller boende
som tar emot barn;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (2007:171) om

registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar
emot barn samt 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar
emot barn

1 §

Hem för vård eller boende eller stödboenden enligt 6 kap. socialtjänstla-

gen (2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll
gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och
lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Det-
samma ska gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag,
praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem under omständigheter
liknande dem som förekommer vid en anställning inom verksamheten.

Den som erbjuds en anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande

vid ett sådant hem för vård eller boende eller ett sådant stödboende som sägs i
första stycket, ska till den som erbjuder anställningen lämna utdrag ur belast-
ningsregistret och misstankeregistret.

Skyldigheten att lämna utdrag ur register gäller dock inte om den som er-

bjuder anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande själv in-
hämtar utdraget.

Utdraget ska vara högst sex månader gammalt. I lagen om belastningsre-

gister och lagen om misstankeregister finns bestämmelser om att regeringen
får meddela föreskrifter om innehållet i sådana utdrag.

4 §

2

I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om för-

bud att driva stödboende eller hem för vård eller boende på grund av under-
låtenhet att göra registerkontroll enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

2 Senaste lydelse 2009:595.

SFS 2015:986

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:986

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)