SFS 2015:988 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

150988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:621) om
misstankeregister;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 a § lagen (1998:621) om miss-

tankeregister ska ha följande lydelse.

8 a §

2

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestäm-

melser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden
som tar emot barn har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret. Regeringen
får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av

den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

2 Senaste lydelse 2007:173.

SFS 2015:988

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015