SFS 2015:989 Förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

150989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:1370) om
skyldighet för socialnämnderna att lämna
statistiska uppgifter;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1981:1370) om skyldighet för

socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter ska ha följande lydelse.

2 §

1

Varje socialnämnd ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen om enskilda

som varit föremål för nämndens åtgärder i fråga om

a) ekonomiskt bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § första stycket social-

tjänstlagen (2001:453) och ekonomisk hjälp i annat fall,

b) annat bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen som avser

insatser till äldre och personer med funktionshinder samt de avgifter som
debiterats för sådana insatser,

c) förordnande av kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § första stycket social-

tjänstlagen,

d) vistelse i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende och stöd-

boende samt den ersättning som utgivits av kommunen för vård och fostran
av barn i familjehem,

e) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga,

f) åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
g) introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersätt-

ning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:783.

SFS 2015:989

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015