SFS 2015:990 Förordning om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

150990.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386);

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 7 § barnbidragsförordningen (1986:386) ska ha

följande lydelse.

7 §

1

När ett barn skrivs in i eller skrivs ut från ett stödboende eller ett hem

för vård eller boende inom socialtjänsten, ska föreståndaren genast underrätta
Försäkringskassan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:891.

SFS 2015:990

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015