SFS 2015:991 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

150991.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd
och service till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1993:1090) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

11 §

1

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av bostäder med särskild

service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade ska omfatta regelbundna inspektioner.
Inspektioner ska göras minst en gång per år. Inspektionen för vård och om-
sorg ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och ungdomar
som samtycker till det.

I 26 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns be-

stämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid
tillsyn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:181.

SFS 2015:991

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015