SFS 2015:992 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

150992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

22 §

1

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om be-

lastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller straff-
förelägganden där

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,
2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9

och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken eller lagen (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott, eller

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och 10 §§ samt 16 kap.

11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om för-
bud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen
(1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket

2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen
(2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §,
6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser
något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171)
om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn ska
endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där på-
följd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§,
6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken, narkotika-
strafflagen, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och
försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbalken,
narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdra-
get också innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden där

1 Senaste lydelse 2014:316.

SFS 2015:992

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:992

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

påföljd har dömts ut för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja
brott. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det
brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479)
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funk-
tionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §,
6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser
något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2013:852)
om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla
uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut
för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap.
10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också
uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

;