SFS 2015:993 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

150993.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 8 a § förordningen (1999:1135) om misstanke-

register ska ha följande lydelse.

8 a §

1

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts ska lämnas

ut om det begärs av en enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv
enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid
vissa boenden som tar emot barn. Registerutdraget ska endast innehålla upp-
gifter om brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§,
6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken, narkotika-
strafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen
(2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen
(2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott
som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud
mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om förbere-
delse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1638.

SFS 2015:993

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015