SFS 2015:994 Förordning om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende

150994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva
verksamhet med stödboende;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela tidsbegränsade tillstånd

till att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av stödboende enligt 6 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453). Ett tidsbegränsat tillstånd får meddelas för en
period på högst ett år från den dag tillståndet beviljades.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2015:994

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015