SFS 2015:995 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

150995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)
dels att 2 kap. 1 a och 1 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 3, 5, 7, 8, 11, 14, 19 och 20 §§ och 4 kap. 1�1 a

och 3 §§ och rubrikerna närmast före 3 kap. 3 och 14 §§ ska ha följande
lydelse,

dels att rubriken till 2 kap. ska lyda ⬝Bestämmelser om riksnormen och sär-

skilda boendeformer för äldre⬝

1,

dels att rubriken till 3 kap. ska lyda ⬝Vård utanför det egna hemmet⬝,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 10 § ska lyda ⬝Inskrivning⬝,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I förordningen finns bestämmelser om

� riksnormen och särskilda boendeformer för äldre (2 kap.),
� vad som avses med hem för vård eller boende, stödboende och familje-

hem (3 kap. 1, 1 a och 2 §§),

� verksamheten vid hem för vård eller boende, stödboende och familjehem

(3 kap. 3�9 §§),

� inskrivning i och utskrivning från hem för vård eller boende och stöd-

boende (3 kap. 10�16 §§),

� hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17 och 18 §§),
� vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga (3 kap. 19 och 20 §§),
� tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under Inspektionen

för vård och omsorgs tillsyn (4 kap.),

� vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),
� avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av barn (6 kap.),
� sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),
� erkännande av utländsk utbildning för utförande av vissa uppgifter

(7 a kap.), och

� vissa bemyndiganden (8 kap.).

1 Senaste lydelse av rubriken till 2 kap. 2014:469.

2 Senaste lydelse 2014:469.

SFS 2015:995
Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:995

3 kap.

1 a §

Med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar

emot enskilda i åldern 16�20 år i ett eget boende med individanpassat stöd.
Om en sådan verksamhet drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en
stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs
yrkesmässigt.

Verksamheten

3 §

Verksamheten vid hem för vård eller boende och stödboenden ska

bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att
vistelsen i hemmet eller boendet upplevs som meningsfull. Den enskildes
integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes
individuella behov och förutsättningar.

5 §

Vid varje hem för vård eller boende och vid varje stödboende ska det

finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det ska
också finnas sådan personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verk-
samhet.

7 §

Den som vårdas i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller

boende och vars skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till komp-
letterande undervisning och lämplig yrkesutbildning. I varje fall bör han eller
hon ges möjlighet till sådan arbetsträning eller annan grundläggande yrkesträ-
ning som underlättar för honom eller henne att få anställning eller fortsatt
yrkesutbildning.

8 §

Om den som vårdas i ett stödboende eller hem för vård eller boende

drabbas av allvarlig sjukdom eller av allvarligt olycksfall ska någon anhörig
till denne samt socialnämnden underrättas utan dröjsmål.

11 §

3

Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs

av Statens institutionsstyrelse och inskrivning i ett stödboende sker efter an-
sökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning, om inte huvudmannen har be-
stämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för inskriv-
ningen ska denne meddela Inspektionen för vård och omsorg vad som gäller.

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet eller

boendet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling,
utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

Utskrivning

14 §

4

När behovet av vård i hemmet eller boendet har upphört ska den som

vårdas skrivas ut. Statens institutionsstyrelse beslutar om utskrivning från
hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).
I övriga fall beslutar föreståndaren om utskrivning, om inte huvudmannen har
bestämt annorlunda. För den som vårdas enligt socialtjänstlagen ska utskriv-

3 Senaste lydelse 2013:184.

4 Senaste lydelse 2007:1316.

background image

3

SFS 2015:995

ning ske tidigare om den enskilde eller dennes vårdnadshavare begär det. Om
den enskilde har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och angelägen-
heten omfattas av dennes uppdrag, ska utskrivning för den som vårdas enligt
socialtjänstlagen ske tidigare om förvaltaren begär det.

Om den enskilde vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda be-

stämmelser om vård av unga får han eller hon inte skrivas ut om inte social-
nämnden har begärt eller medgett det. Om Statens institutionsstyrelse enligt
11 § första stycket samma lag beslutar att den unge tillfälligtvis ska vistas på
annat särskilt ungdomshem får dock han eller hon skrivas ut utan att social-
nämnden har begärt eller medgett det. Om utskrivning från vård med stöd av
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall föreskrivs i den lagen.

Särskilda regler om fastställande av slutdag för verkställighet av sluten

ungdomsvård finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdoms-
vård.

19 §

5

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över stödboenden och hem

för vård eller boende som tar emot barn eller unga ska omfatta regelbundna
inspektioner. Inspektioner ska göras minst en gång per år. Inspektionen för
vård och omsorg ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och
unga som samtycker till det.

I 13 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att de

boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn.

20 §

6

Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar

sig till barn och unga som stadigvarande vistas i familjehem, hem för vård
eller boende, stödboenden eller sådana hem som avses i 6 kap. 3 § social-
tjänstlagen (2001:453) och till deras vårdnadshavare. Informationen ska
kunna distribueras på lämpligt sätt och innehålla uppgifter om

1. barns och ungas rättigheter,
2. inspektionens tillsyn,
3. barns och ungas möjligheter att kontakta inspektionen samt
hur de når rätt person inom myndigheten, och
4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren

har samtyckt till det eller är närvarande.

4 kap.

1 §

7

En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som av-

ses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva en-
skild verksamhet ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten, och
7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

5 Senaste lydelse 2013:184.

6 Senaste lydelse 2013:184.

7 Senaste lydelse 2013:184.

background image

4

SFS 2015:995

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet

är ordnat ska ges in samtidigt med ansökan.

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende

ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i
verksamheten ges in samtidigt med ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska

sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som
har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftel-
sen.

1 a §

8

En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 1 §

tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange

1. vem som bedriver verksamheten,
2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,
3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
4. vem som förestår verksamheten, och
5. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet

är ordnat ska ges in samtidigt med anmälan.

Vid en anmälan om att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även

en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksam-
heten ges in samtidigt med anmälan.

Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet eller

en stiftelse ska bolagsordningen eller stadgarna samt uppgift om vem som har
behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen
ges in samtidigt med anmälan.

3 §

9

Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när till-

stånd har meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller
fysiska person som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten
är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i eller omfattas
av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för
tillståndet.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. I förordningen (2015:994) om tidsbe-

gränsade tillstånd att bedriva verksamhet med stödboende finns dock sär-
skilda bestämmelser om möjligheten för Inspektionen för vård och omsorg att
bevilja tidsbegränsade tillstånd.

Tillståndet får inte överlåtas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för

kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

8 Senaste lydelse 2013:184.

9 Senaste lydelse 2013:184.