SFS 2015:998 Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

150998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kommuner som bedriver musik-
och kulturskoleverksamhet;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner

som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

�ndamålet med statsbidraget

2 §

�ndamålet med statsbidraget är att bidra till låga elevavgifter, göra den

kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra
möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas till en kommun som bedriver musik- och kul-

turskoleverksamhet

1. med hög elevavgift till följd av att den har vidtagit kvalitetshöjande

åtgärder i verksamheten och vill sänka elevavgiften, eller

2. med låg elevavgift och vill göra kvalitetshöjande åtgärder i verksam-

heten utan att höja elevavgiften.

Med låg elevavgift avses i denna förordning ingen avgift eller en avgift

som understiger den genomsnittliga elevavgiften vid landets samtliga kom-
munala musik- och kulturskolor. Med hög elevavgift avses en avgift som
motsvarar eller överstiger den genomsnittliga elevavgiften vid dessa skolor.

�rendets handläggning

4 § Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

5 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Kommunen ska till Statens

kulturråd lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att
kunna pröva ansökan.

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

SFS 2015:998

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:998

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

6 §

Statens kulturråd ska vid sin fördelning av statsbidrag särskilt ta hänsyn

till kommunens ekonomiska förutsättningar och i vilken utsträckning plane-
rade eller vidtagna kvalitetshöjande åtgärder bidrar till att förbättra möjlighe-
terna för barn och ungdomar att delta i verksamheten.

Redovisning

7 §

En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska

vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Statens kultur-
råd av hur de mottagna medlen använts. Kommunen ska samtidigt redovisa
vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som bidraget
beviljats för.

8 §

Statens kulturråd ska i samband med att de lämnar in sin årsredovisning

till regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts
till, och om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till
syftet med bidragen.

�&terbetalning och återkrav

9 §

En kommun som mottagit ett statsbidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig om

1. sådana uppgifter som avses i 7 § inte har lämnats, eller
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte använts för det

ändamål som det har lämnats för.

Statens kulturråd ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om

kommunen är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns sär-
skilda skäl för det, får Statens kulturråd besluta att efterge återkrav helt eller
delvis.

Bemyndigande

10 §

Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

�verklagande

11 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2017.
3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har be-

slutats före 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)