SFS 2015:998 Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

150998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LJMGOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LJMGOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LJMGOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LJMGOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:LJMGOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LJMGOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LJMGOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LJMGOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LJMGOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LJMGOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LJMGOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LJMGOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LJMGOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LJMGOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:LJMGOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LJMGOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- <br/>och kulturskoleverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning finns best�mmelser om statsbidrag till kommuner</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag l�mnas i den m�n det finns tillg�ng p� medel. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>�ndam�let med statsbidraget </b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndam�let med statsbidraget �r att bidra till l�ga elevavgifter, g�ra den</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer j�mlik och f�rb�ttra<br/>m�jligheterna f�r barn och ungdomar att delta i verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�ruts�ttningar f�r statsbidrag </b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas till en kommun som bedriver musik- och kul-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">turskoleverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. med h�g elevavgift till f�ljd av att den har vidtagit kvalitetsh�jande</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder i verksamheten och vill s�nka elevavgiften, eller</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. med l�g elevavgift och vill g�ra kvalitetsh�jande �tg�rder i verksam-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">heten utan att h�ja elevavgiften. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med l�g elevavgift avses i denna f�rordning ingen avgift eller en avgift</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">som understiger den genomsnittliga elevavgiften vid landets samtliga kom-<br/>munala musik- och kulturskolor. Med h�g elevavgift avses en avgift som<br/>motsvarar eller �verstiger den genomsnittliga elevavgiften vid dessa skolor. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>�rendets handl�ggning </b></p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b> Statens kulturr�d pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om statsbidrag ska vara skriftlig. Kommunen ska till Statens</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">kulturr�d l�mna de handlingar och uppgifter som myndigheten beh�ver f�r att<br/>kunna pr�va ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:998</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:998</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens kulturr�d ska vid sin f�rdelning av statsbidrag s�rskilt ta h�nsyn</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">till kommunens ekonomiska f�ruts�ttningar och i vilken utstr�ckning plane-<br/>rade eller vidtagna kvalitetsh�jande �tg�rder bidrar till att f�rb�ttra m�jlighe-<br/>terna f�r barn och ungdomar att delta i verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Redovisning </b></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna f�rordning ska</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">vid den tidpunkt som anges i beslutet l�mna en redovisning till Statens kultur-<br/>r�d av hur de mottagna medlen anv�nts. Kommunen ska samtidigt redovisa<br/>vilket resultat som har uppn�tts i f�rh�llande till det �ndam�l som bidraget<br/>beviljats f�r.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens kulturr�d ska i samband med att de l�mnar in sin �rsredovisning</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">till regeringen �ven l�mna en redog�relse f�r vad statsbidragen har anv�nts<br/>till, och om m�jligt, en bed�mning av statsbidragets resultat i f�rh�llande till<br/>syftet med bidragen. </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�terbetalning och �terkrav</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun som mottagit ett statsbidrag enligt denna f�rordning �r �ter-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">betalningsskyldig om</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. s�dana uppgifter som avses i 7 � inte har l�mnats, eller<br/>2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte anv�nts f�r det</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�ndam�l som det har l�mnats f�r. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens kulturr�d ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka bidraget om</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">kommunen �r �terbetalningsskyldig enligt f�rsta stycket. Om det finns s�r-<br/>skilda sk�l f�r det, f�r Statens kulturr�d besluta att efterge �terkrav helt eller<br/>delvis. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bemyndigande </b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens kulturr�d f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.<br/>2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2017. <br/>3. F�rordningen ska dock forts�tta att g�lla i fr�ga om bidrag som har be-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">slutats f�re 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Daniel Str�m<br/>(Kulturdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statsbidrag till kommuner som bedriver musik-
och kulturskoleverksamhet;

utf�rdad den 17 december 2015.

Regeringen f�reskriver

1 f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

I denna f�rordning finns best�mmelser om statsbidrag till kommuner

som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet.

Statsbidrag l�mnas i den m�n det finns tillg�ng p� medel.

�ndam�let med statsbidraget

2 �

�ndam�let med statsbidraget �r att bidra till l�ga elevavgifter, g�ra den

kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer j�mlik och f�rb�ttra
m�jligheterna f�r barn och ungdomar att delta i verksamheten.

F�ruts�ttningar f�r statsbidrag

3 �

Statsbidrag f�r l�mnas till en kommun som bedriver musik- och kul-

turskoleverksamhet

1. med h�g elevavgift till f�ljd av att den har vidtagit kvalitetsh�jande

�tg�rder i verksamheten och vill s�nka elevavgiften, eller

2. med l�g elevavgift och vill g�ra kvalitetsh�jande �tg�rder i verksam-

heten utan att h�ja elevavgiften.

Med l�g elevavgift avses i denna f�rordning ingen avgift eller en avgift

som understiger den genomsnittliga elevavgiften vid landets samtliga kom-
munala musik- och kulturskolor. Med h�g elevavgift avses en avgift som
motsvarar eller �verstiger den genomsnittliga elevavgiften vid dessa skolor.

�rendets handl�ggning

4 � Statens kulturr�d pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�rordning.

5 �

En ans�kan om statsbidrag ska vara skriftlig. Kommunen ska till Statens

kulturr�d l�mna de handlingar och uppgifter som myndigheten beh�ver f�r att
kunna pr�va ans�kan.

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

SFS 2015:998

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:998

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

6 �

Statens kulturr�d ska vid sin f�rdelning av statsbidrag s�rskilt ta h�nsyn

till kommunens ekonomiska f�ruts�ttningar och i vilken utstr�ckning plane-
rade eller vidtagna kvalitetsh�jande �tg�rder bidrar till att f�rb�ttra m�jlighe-
terna f�r barn och ungdomar att delta i verksamheten.

Redovisning

7 �

En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna f�rordning ska

vid den tidpunkt som anges i beslutet l�mna en redovisning till Statens kultur-
r�d av hur de mottagna medlen anv�nts. Kommunen ska samtidigt redovisa
vilket resultat som har uppn�tts i f�rh�llande till det �ndam�l som bidraget
beviljats f�r.

8 �

Statens kulturr�d ska i samband med att de l�mnar in sin �rsredovisning

till regeringen �ven l�mna en redog�relse f�r vad statsbidragen har anv�nts
till, och om m�jligt, en bed�mning av statsbidragets resultat i f�rh�llande till
syftet med bidragen.

�terbetalning och �terkrav

9 �

En kommun som mottagit ett statsbidrag enligt denna f�rordning �r �ter-

betalningsskyldig om

1. s�dana uppgifter som avses i 7 � inte har l�mnats, eller
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte anv�nts f�r det

�ndam�l som det har l�mnats f�r.

Statens kulturr�d ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka bidraget om

kommunen �r �terbetalningsskyldig enligt f�rsta stycket. Om det finns s�r-
skilda sk�l f�r det, f�r Statens kulturr�d besluta att efterge �terkrav helt eller
delvis.

Bemyndigande

10 �

Statens kulturr�d f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av

denna f�rordning.

�verklagande

11 �

Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2017.
3. F�rordningen ska dock forts�tta att g�lla i fr�ga om bidrag som har be-

slutats f�re 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Str�m
(Kulturdepartementet)

;