SFS 2015:999 Förordning om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

150999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1175) med
instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 14 §§ förordningen (2007:1175) med

instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska ha
följande lydelse.

1 §

Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

består av Nationalmuseum och av Prins Eugens Waldemarsudde.

Myndigheten har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konst-

vetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna
och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt
verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Myndigheten ska verka för att
dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

14 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut

avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Nationalmuseum ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om

det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställ-
ningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten
dock ha fri entré till alla utställningar.

Första stycket och andra stycket tredje meningen gäller i tillämpliga delar

även Prins Eugens Waldemarsudde.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85.

SFS 2015:999

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015