SFS 2016:7 Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

160007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1592) om
energideklaration för byggnader;

utfärdad den 14 januari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1592) om energi-

deklaration för byggnader

1

dels att 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att 2, 5, 6, 7 och 9 a §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att ener-

gideklareras och från de skyldigheter som anges i 13 § lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader.

1. Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verk-

samhet.

2. Industrianläggningar och verkstäder.
3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning
a) mindre än fyra månader per år, eller
b) under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara

mindre än 25 procent av en helårsanvändning.

4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jord-

bruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.

6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än

50 kvadratmeter.

7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av bygg-

nadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

5 §

3

Boverket får meddela närmare föreskrifter om undantagen i 2 §.

6 §

4

En energideklaration får upprättas utan besiktning, om

1. byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och

energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överens-
stämmelsen garanteras av den oberoende experten,

1 Senaste lydelse av
3 § 2012:400
4 § 2012:400.

2 Senaste lydelse 2012:400.

3 Senaste lydelse 2012:400.

4 Senaste lydelse 2012:400.

SFS 2016:7

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

2

SFS 2016:7

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma utform-

ning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den
delen har besiktats,

3. byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller
4. den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besikt-

ningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för bygg-
naden.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på

besiktning enligt första stycket.

7 §

En byggnads energiprestanda ska fastställas med utgångspunkt i bygg-

nadens tekniska egenskaper och en normal användning av byggnaden. När en
uppgift om en byggnads energiprestanda anges i en energideklaration ska
byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energi-
användning redovisas.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur en byggnads energi-

prestanda ska fastställas och anges i en energideklaration. Innan sådana före-
skrifter meddelas ska Boverket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra
sig.

9 a §

5

En utredning om alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 §

lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska omfatta energiför-
sörjningssystem som får energi från förnybara energikällor, däribland decent-
raliserade energiförsörjningssystem, och energiförsörjningssystem som får
energi från kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar.

En sådan utredning får avse
1. enskilda byggnader,
2. grupper av liknande byggnader, eller
3. gemensamma typer av byggnader i samma område.
En utredning om system för fjärrvärme och fjärrkylning får avse samtliga

byggnader som är anslutna till ett system i samma område.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om utredning om alternativa

energiförsörjningssystem samt föreskrifter om undantag från kravet på sådan
utredning.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

5 Senaste lydelse 2012:400.