SFS 2016:8 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

160008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 14 januari 2016.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7 a–9, 11 och 12–18 §§ förordningen

(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

1 ska ha följande

lydelse.

5 §

2

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med

100 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor
som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 000 000
kronor när ansökan ges in, 33 000 000 kronor senast ett år efter att ansökan
gavs in och 33 000 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan

ges in

1. med 2 181 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 1 085 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 546 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 108 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 086 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 1,

6. med 546 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 273 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 54 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning

kategori 4,

9. med 108 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk

anläggning,

10. med 54 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 54 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § för-

sta stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

2 Senaste lydelse 2015:2.

SFS 2016:8

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

2

SFS 2016:8

12. med 109 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepone-

ring av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepone-
ringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 gigabecqu-
erel utgörs av alfaaktiva ämnen,

13. med 29 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport av

använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

14. med 73 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

15. med 29 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av en ansökan enligt 1–14,

16. med 8 800 kronor, om ansökan avser transport av radioaktivt ämne som

inte omfattas av en ansökan enligt 1–15, och

17. med 37 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för

kollikonstruktion.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än en

avgift enligt första stycket eller andra stycket 1–9, ska avgift betalas med det
belopp som är högst av de angivna beloppen.

6 §

3

Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför kost-

nader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 §, får myndigheten
besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 250 kronor per timme för
arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

7 a §

4

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en sådan reaktor som avses i 7 § eller en
anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle, ska betala en gransk-
ningsavgift med 4 755 000 kronor för granskning av de tillståndsvillkor som
måste uppfyllas innan anläggningen tas i normaldrift för första gången efter
det att tillståndet gavs.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debite-

ring sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för
granskning.

8 §

5

Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a § är avsedd att täcka

medför granskningsarbete som inte täcks av avgiftens belopp (kostnader för
merarbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att tillståndshavaren ska
betala en tilläggsavgift med 1 250 kronor per timme för det merarbete som
myndigheten har utfört. För en granskning som avses i 7 a § får dock tilläggs-
avgiften för varje granskningsarbete uppgå till högst 2 000 000 kronor.

Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild

debitering.

3 Senaste lydelse 2015:2.

4 Senaste lydelse 2015:2.

5 Senaste lydelse 2015:2.

background image

3

SFS 2016:8

9 §

6

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning

ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av en sådan
helhetsbedömning som avses i 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-
samhet. Avgiften ska efter särskild debitering betalas till Strålsäkerhetsmyn-
digheten

1. med 5 075 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift, och
2. med 2 150 000 kronor för övriga kärntekniska anläggningar.

11 §

7

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet, strålskyddslagen (1988:220), förordningen (1984:14) om kärn-
teknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (1988:293) samt villkor och
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar följs.
Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för-
skottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 3 545 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 274 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 220 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 440 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt kärn-

bränsle mellanlagras,

5. med 56 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellanlag-

ras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 440 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,

7. med 56 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 56 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som

inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 56 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 990 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 56 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och

12. med 56 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § andra

stycket 12.

En avgift enligt första stycket 1–4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärn-
ämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas
av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra
sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verk-
samhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller be-

handling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning som
har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet bör-

jade gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att
tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärntek-

6 Senaste lydelse 2015:2.

7 Senaste lydelse 2015:2.

background image

4

SFS 2016:8

nisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att fortlö-
pande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre behövs.

12 §

8

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning som tillhör någon av hotkategorierna I–III, enligt den klassifice-
ring som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat
med stöd av 7 § strålskyddsförordningen (1988:293), ska betala en bered-
skapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 1 229 000 kronor för en anläggning i hotkategori I,
2. med 257 000 kronor för en anläggning i hotkategori II, och
3. med 65 000 kronor för en anläggning i hotkategori III.
Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att en ansö-

kan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten till och med det
kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
har konstaterat att anläggningen inte längre tillhör någon av hotkategorierna.

13 §

9

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt de internatio-
nella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen som
Sverige tillträtt. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas för varje kalenderkvartal

1. med 602 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

2. med 235 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
3. med 359 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
4. med 343 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 14 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

6. med 11 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne

än framställning av bränsle.

Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att tillståndet

gavs till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strål-
säkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från
anläggningen. För en kärnkraftsreaktor under uppförande som ska ersätta en
permanent avstängd reaktor ska avgiften betalas från och med kalenderkvar-
talet efter att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndig-
heten.

14 §

10

Den som, i annat fall än som avses i 13 §, innehar kärnämne ska

betala avgift för kärnämneskontroll med 1 250 kronor per timme för kontroll
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

8 Senaste lydelse 2015:2.

9 Senaste lydelse 2015:2.

10 Senaste lydelse 2015:2.

background image

5

SFS 2016:8

15 §

11

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkrafts-

reaktor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för den grundläg-
gande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som myndig-
heten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens inom myndighetens
verksamhetsområde och att stödja och utveckla myndighetens tillsyn. Avgif-
ten ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje
kalenderkvartal

1. med 7 821 000 kronor för en reaktor som är under uppförande från och

med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalenderkvartal
då reaktorn tas i normaldrift,

2. med 1 675 000 kronor för varje annan reaktor från och med det kalender-

kvartal som följer efter det att reaktorn tas i normaldrift fram till det kalender-
kvartal som följer efter det att reaktorn permanent har tagits ur drift och detta
har anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, och

3. med 302 000 kronor för en reaktor som är under avveckling för den tid

då avgift inte betalas enligt 2.

Skyldigheten att betala avgift gäller inte från och med det kalenderkvartal

som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt
10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

16 §

12

Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20 el-

ler 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strålsä-
kerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för till-
ståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Av-
giften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje
kalenderår

1. med 500 kronor per tillstånd för starka laserpekare med maximal ut-

effekt som inte överskrider 30 milliwatt,

2. med 8 200 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som

överskrider 30 milliwatt,

3. med 8 200 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,
4. med 8 200 kronor per tillstånd för torkning med mikrovågor,
5. med 4 800 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
6. med 1 900 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,
7. med 2 600 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiag-

nostik,

8. med 930 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet

som är högst 100 megabecquerel,

9. med 3 000 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkäl-

lor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabec-
querel,

10. med 16 400 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

11. med 5 500 kronor per utrustning för mindre acceleratorer och bestrål-

ningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100
gigabecquerel,

12. med 20 900 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,

11 Senaste lydelse 2015:2.

12 Senaste lydelse 2015:2.

background image

6

SFS 2016:8

13. med 2 400 kronor per utrustning för radiografering,
14. med 930 kronor per utrustning för analys, kontroll eller övervakning,
15. med 930 kronor per sluten strålkälla med en aktivitet som är högst 100

gigabecquerel,

16. med 23 400 kronor per anläggning för strålsterilisering,
17. med 5 900 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,
18. med 9 200 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strålkäl-

lor,

19. med 930 kronor per tillstånd för verksamhet med kvalitetskontroll av

radiologisk utrustning,

20. med 11 800 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater

för extern strålterapi,

21. med 4 000 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern

strålterapi,

22. med 11 800 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för

brachyterapi,

23. med 17 700 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachy-

terapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

24. med 72 100 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel,

25. med 116 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel,

26. med 7 100 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation

för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt,
och

27. med 345 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade

synkrotronljusanläggningar.

Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har till-

stånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strål-
skyddslagen ska betala avgift med 1 250 kronor per timme för arbete med till-
ståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

17 §

13

Avgift enligt 16 § första stycket 2–25 ska betalas från och med det

kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd har getts. Om ett tillstånd
förnyas, ska avgift betalas även för det år då beslutet om att förnya tillståndet
meddelades. Om det finns särskilda skäl får Strålsäkerhetsmyndigheten be-
sluta att avgiften i stället för som årsavgift ska betalas i samband med att
ansökan om tillstånd görs.

Avgift enligt 16 § första stycket 1 ska betalas som en engångsavgift i sam-

band med att ansökan om tillstånd görs. Avgift enligt 16 § första stycket 26
och 27 ska betalas från och med det kalenderår då ansökan om tillstånd ges in
och för varje påbörjat kalenderår därefter.

Förhållanden anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten före den

1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

13 Senaste lydelse 2015:2.

background image

7

SFS 2016:8

18 §

14

Om prövningen av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning

eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än de belopp som
anges i 16 §, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att sökanden ska betala
tilläggsavgift med 1 250 kronor per timme för arbete som myndigheten har
utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild
debitering.

Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

14 Senaste lydelse 2015:2.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016