SFS 2016:9 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

160009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 14 januari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)

1

dels att 9 kap. 21 a §, 11 kap. 11 a § och 12 kap. 11 a § ska upphöra att

gälla,

dels att 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 § och 12 kap. 10 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

20 §

2

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 21 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6 och 9, även som stöd för betygssättning.

När nationella ämnesprov används ska eleverna delta i alla delar av proven.

Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt ämnesprov
eller i någon eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

11 kap.

10 §

3

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 7 och 10, även som stöd för betygssättning.

När nationella ämnesprov används ska eleverna delta i alla delar av proven.

Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt ämnesprov
eller i någon eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

12 kap.

10 §

4

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6, även som stöd för betygssättning.

När nationella ämnesprov används ska eleverna delta i alla delar av proven.

Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt ämnesprov
eller i någon eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

1 Senaste lydelse av
9 kap. 21 a § 2015:142
11 kap. 11 a § 2015:142
12 kap. 11 a § 2015:142.

2 Senaste lydelse 2015:142.

3 Senaste lydelse 2015:142.

4 Senaste lydelse 2015:142.

SFS 2016:9

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

2

SFS 2016:9

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)