SFS 2016:11 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

160011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1174) med
instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 21 januari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1174) med instruk-

tion för Försäkringskassan

1

dels att 10 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2–7, 9 och 12–17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a §, 8 och 11 §§ och närmast

före 2 a, 3 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

2

Försäkringskassan ska

1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga för-

måner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och

rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och
företag,

3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

4. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och

effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de

verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de
mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

6. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
7. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åtag-

anden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättig-
heterna,

8. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med

anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

9. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för

barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter,

10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet, och
11. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har

betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället.

1 Senaste lydelse av 10 a § 2010:212.

2 Senaste lydelse 2014:331.

SFS 2016:11

Utkom från trycket
den 2 februari 2016

background image

2

SFS 2016:11

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt arbete

2 a §

Försäkringskassan ska även

1. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt

verksamhetsområde,

2. vara centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den

18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet samt
enligt Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell
indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar, och fullgöra
de uppgifter som åligger den enligt förordningen och konventionen,

3. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt
– artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan

Sverige och Kanada vid tillämpning av artiklarna VII.1 (utsändning) och X
(undantag) samt artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och till-
lämpning) i konventionen när frågan gäller lagstiftningen om sjukersättning
och aktivitetsersättning,

– artikel 1 i konventionen av den 13 mars 1995 om social trygghet mellan

Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artiklarna 7.1
(utsändning) och 8 (undantag) samt artikel 19 c–e (information) i kon-
ventionen när frågan gäller sjukförsäkring med sjukersättning och aktivitets-
ersättning, föräldraförsäkring och arbetsskadeförsäkring utom förmåner till
efterlevande,

– artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet

om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 8.1 (utsändning) och 10
(undantag) samt artiklarna 31 och 32 (information),

4. för svensk del och efter att ha hört Pensionsmyndigheten och Inspektio-

nen för arbetslöshetsförsäkringen komma överens med den högsta förvalt-
ningsmyndigheten i Turkiet om tillämpningsbestämmelser till konventionen
mellan Sverige och Turkiet om social trygghet i enlighet med artikel 29 i kon-
ventionen, och

5. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid
gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en
sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, 6.2 i fråga om
samarbete och kontaktuppgifter, 6.4 och 6.5 i direktivet samt enligt artikel 4 i
kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012
om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan
medlemsstat.

Övriga uppgifter

3 § Försäkringskassan ansvarar också för uppföljning, beslut om och utbe-
talning av medel enligt överenskommelser tecknade mellan staten och Sveri-
ges Kommuner och Landsting avseende bidrag för arbete med sjuk-
skrivningar inom hälso- och sjukvård samt medel för medicinsk rehabili-
teringsgaranti.

background image

3

SFS 2016:11

3 a §

3

Försäkringskassan ska till regeringen senast sex veckor efter det att

Inspektionen för socialförsäkringen har lämnat en rapport, som särskilt berör
Försäkringskassan, kommentera inspektionens slutsatser och redovisa de
eventuella åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av rap-
porten.

Vid beräkning av tiden enligt första stycket ska juli månad inte räknas med.

4 §

4

Försäkringskassan får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med

myndighetens uppgifter och verksamhetsområde och som ligger inom ramen
för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

4 a §

5

Försäkringskassan får utföra datorbearbetningar på uppdrag av myn-

digheter och enskilda samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemut-
veckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändel-
ser.

Första stycket gäller endast uppdrag eller tjänster som kan anses förenliga

med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

5 §

Försäkringskassan ska samverka med

1. berörda myndigheter, kommuner och landsting samt andra berörda par-

ter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet och därvid särskilt
verka för att felaktiga utbetalningar inte görs,

2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och andra berörda parter i frå-

gor om det statliga tandvårdsstödet,

3. Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att

uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliterings-
området. Försäkringskassan ska i samma syfte träffa överenskommelse med
kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell sam-
ordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabili-
teringsinsatser.

6 §

6 Försäkringskassan leds av en styrelse.

7 §

7

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

8 §

8

Styrelsen utser vice ordförande.

9 §

Försäkringskassan bestämmer själv sin organisation.

Delegering

11 §

9

Generaldirektören får besluta om mindre ändringar i arbetsordningen

och om föreskrifter som inte är av större betydelse. I övrigt får andra ärenden
än de som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) avgöras av gene-

3 Senaste lydelse 2012:786.

4 Senaste lydelse 2011:1191.

5 Senaste lydelse 2011:1191.

6 Senaste lydelse 2010:1387.

7 Senaste lydelse 2010:1387.

8 Tidigare 8 § upphävd genom 2010:1387.

9 Tidigare 11 § upphävd genom 2010:1387.

background image

4

SFS 2016:11

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

raldirektören eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som gene-
raldirektören bestämmer.

12 §

Vid Försäkringskassan ska det finnas en personalansvarsnämnd.

13 §

Försäkringskassan ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

14 §

10

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska

inte tillämpas på Försäkringskassan:

– 5 § om delegering, och
– 21 § 3–5 om en myndighets beslut, i fråga om beslut som fattas genom

automatiserad behandling.

15 §

11

Försäkringskassan ska ta ut avgifter för sådana uppdrag och tjänster

som avses i 4 och 4 a §§.

Myndigheten ska vidare ta ut avgifter för
1. administration av arbetsskadeärenden vid affärsdrivande verk för skador

som reglerats före den 1 juli 1995,

2. administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga

som betalas ut enligt förordningen (1995:239) om förmåner till total-
försvarspliktiga, och

3. de tjänster som tillhandahålls åt Pensionsmyndigheten.
Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som anges i första

och andra styckena.

16 §

12

När Försäkringskassan efter särskild begäran lämnar ut kopior på

handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag
(AFA Försäkring) ska avgift, i stället för vad som föreskrivs i 15 § avgiftsför-
ordningen (1992:191), tas ut med det belopp som myndigheten och AFA För-
säkring kommer överens om.

17 §

13 Försäkringskassan får, utöver vad som föreskrivs i 25 § andra stycket

avgiftsförordningen (1992:191), disponera avgiftsinkomsterna enligt 15 och
16 §§ i verksamheten. Myndigheten får även disponera sådan ersättning i
verksamheten som myndigheten tar ut med stöd av lagen (1981:739) om
ersättning för inkassokostnader m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

10 Senaste lydelse 2010:1387.

11 Senaste lydelse 2011:1191.

12 Senaste lydelse 2011:1191.

13 Senaste lydelse 2011:1191.