SFS 2016:12 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

160012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1174) med
instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 21 januari 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1174) med instruktion

för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

2 §

1

Försäkringskassan ska

1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga för-

måner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och

rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och
företag,

3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

4. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och

effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de

verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de
mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

6. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
7. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åta-

ganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättig-
heterna,

8. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med

anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

9. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för

barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter,

10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,
11. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har

betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och

12. ge information och stöd till föräldrar i frågor om underhållsbidrag och

underhållsskyldighet gentemot barn och, inom ramen för detta, på begäran av
föräldrar bistå dem med hjälp och stöd att dels beräkna underhållsbidrag, dels
utforma avtal om sådant bidrag i det enskilda fallet.

1 Senaste lydelse 2016:11.

SFS 2016:12

Utkom från trycket
den 2 februari 2016

background image

2

SFS 2016:12

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)