SFS 2016:13 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

160013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 21 januari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:284) med instruk-

tion för Socialstyrelsen

dels att 4, 5, 13, 14 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 a §, och närmast före 14 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

4 §

1

Socialstyrelsen ska

1. genom kunskapsstöd och föreskrifter bidra till att hälso- och sjukvården

och socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt verk-

samhetsområde,

3. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhets-

område,

4. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom

forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av insat-
ser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör för barn
med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter när sådana insatser rör
dem, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,

5. stödja familjehemsvården och bidra till kvalitetsutvecklingen på områ-

det,

6. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, social-

tjänst samt stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning
genom statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier,

7. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt

verksamhetsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,

8. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer

inom sitt verksamhetsområde,

9. skapa, beskriva och tillhandahålla en ändamålsenlig informations-

struktur inom sitt verksamhetsområde, och

10. efter att ha hört Livsmedelsverket utarbeta och sprida objektivt och sak-

ligt informations- och utbildningsmaterial om uppfödning av spädbarn och
småbarn i enlighet med artikel 15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av

1 Senaste lydelse 2015:391.

SFS 2016:13

Utkom från trycket
den 2 februari 2016

background image

2

SFS 2016:13

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och
om ändring av direktiv 1999/21/EG, i lydelsen enligt kommissionens förord-
ning (EG) nr 1243/2008.

5 §

Socialstyrelsen ansvarar för förvaltningsuppgifter i enlighet med vad

som anges i lag och förordning.

Myndigheten ska särskilt ansvara för
1. prövning av sådana behörighetsfrågor som anges i 4 kap. 10 § patient-

säkerhetslagen (2010:659), inklusive prövning enligt 6 kap. 1 § patientsäker-
hetsförordningen (2010:1369),

2. officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella stati-

stiken,

3. hälsodataregister, och
4. att pröva frågor om statsbidrag.
Vidare är Socialstyrelsen tillsynsvägledande myndighet i enlighet med vad

som anges i miljötillsynsförordningen (2011:13).

13 §

Myndigheten leds av en styrelse.

14 §

Styrelsen består av högst nio ledamöter.

Delegering

14 a §

Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Social-

styrelsens föreskrifter. Detta gäller inte föreskrifter som har särskild princi-
piell betydelse eller annars är av större vikt.

25 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)

och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016 i fråga om 25 § och i övrigt

den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)