SFS 2016:14 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling

160014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om tröskelvärden vid offentlig upphandling;

beslutat den 21 januari 2016.

Regeringen ger till känna följande.

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars

2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens för-
ordning (EU) nr 2015/2341 av den 15 december 2015 om ändring av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG vad gäller de tröskelvärden som
ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars

2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av bygg-
entreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förord-
ning (EU) nr 2015/2342 om ändring av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2004/18/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphand-
lingsförfaranden,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009

om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för bygg-
entreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter
på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG
och 2004/18/EG, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr
2015/2340, och

4. kommissionens meddelande (2015/C 418/01) om motvärden till tröskel-

värdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG
och 2009/81/EG.

SFS 2016:14

Utkom från trycket
den 2 februari 2016

background image

2

SFS 2016:14

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

� 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:

135 000 euro

1 233 941 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2

och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:
209 000 euro

1 910 323 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första

stycket och 13 kap. 5 § första stycket:
5 225 000 euro

47 758 068 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

� 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:

418 000 euro

3 820 645 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 225 000 euro

47 758 068 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

� 3 kap. 1 § första stycket 1:

418 000 euro

3 820 645 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 225 000 euro

47 758 068 kronor

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2014:5) om tröskel-

värden vid offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)