SFS 2016:15 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

160015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 21 januari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 2 kap. 21 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 22 b §, och närmast före

2 kap. 22 b § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

21 §

I fråga om tidsbegränsning av en anställning som lärare eller förskol-

lärare i skolväsendet gäller, utöver bestämmelserna i lagen (1982:80) om
anställningsskydd, att den som ska bedriva undervisning

1. enligt 18 § får anställas för högst ett år i sänder,
2. inom ramen för en sådan försöksverksamhet som avses i 22 b § får

anställas för högst två år.

I fall som avses i första stycket 2 får anställningstiden förlängas till högst

tre år, om det finns särskilda skäl.

Försöksverksamhet

22 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, med

undantag från 13 §, meddela föreskrifter om en försöksverksamhet med tids-
begränsade anställningar av personer som

1. ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen

där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare,

2. har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för

en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen som personerna ska
bedriva undervisning i, och

3. genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en

behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnena.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:23, bet. 2015/16:UbU8, rskr. 2015/16:127.

SFS 2016:15

Utkom från trycket
den 2 februari 2016

background image

2

SFS 2016:15

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)