SFS 2016:16 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

160016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 21 januari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 1, 6, 11, 12, 20, 22, 25, 27, 30, 32 och 34 §§, 2 kap. 5 och

6 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 11 och 13 §§, 7 kap. 1 och 2 §§,
8 kap. 28, 30 och 31 §§, 9 kap. 4 §, 10 kap. 3, 5 och 6 §§, 12 kap. 1 §, rubri-
kerna närmast före 1 kap. 11 § och 6 kap. 13 §, bilaga 1 och 2 och punkt 6 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 2 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om

stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 28 och 29 §§,

� 6 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om

stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 40 §,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

6 §

Stöd får lämnas som ekonomiskt bidrag i den mån det finns medel.

Den myndighet som beslutar om stöd ska när det gäller stöd enligt

3�7 kap., 8 kap. 32 § och 12 kap. prioritera ansökningarna om stöd enligt ett
urvalsförfarande och urvalskriterier som fastställs av Statens jordbruksverk
(Jordbruksverket) i de handlingsplaner som avses i 15 §.

Förvaltningen av fondmedel och anmälan om brister

11 §

Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska

uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvalt-
ningen av fondmedel är effektiv.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och

Tillväxtverket stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande be-
stämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Om myndigheterna inte uppfyller kraven enligt första stycket, eller i övrigt

inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fon-
dens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen.

SFS 2016:16

Utkom från trycket
den 2 februari 2016

background image

2

SFS 2016:16

12 §

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Till-

växtverket ska säkerställa att det krav som anges i bilaga 1.C.1 i) i förordning
(EU) nr 907/2014 är uppfyllt.

15 §

Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska ef-

ter det att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle
att lämna synpunkter utarbeta handlingsplaner för stöd enligt 3�7 kap., 8 kap.
13 § och 12 kap. inom sina respektive ansvarsområden.

Jordbruksverket ska godkänna handlingsplaner enligt första stycket.
Jordbruksverket ska, efter att berörda myndigheter, kommuner och organi-

sationer getts tillfälle att lämna synpunkter, utarbeta handlingsplaner för vissa
länsöverskridande åtgärder och åtgärder som på grund av sin omfattning,
karaktär eller av administrativa skäl lämpar sig bättre för ett genomförande på
nationell nivå.

20 §

Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetal-

ning av stöd enligt 8 kap. 28 och 32 §§ och 11 kap. samt om stöd för att bilda
innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovations-
partnerskapet (EIP) enligt 12 kap. 5 §.

Jordbruksverket prövar vidare ansökningar om stöd och utbetalning av

stöd enligt 3 kap., 6 kap. och 12 kap. 1�4 §§ när det gäller åtgärder som på
grund av sin omfattning, karaktär eller av administrativa skäl lämpar sig
bättre för prövning på nationell nivå om inte annat följer av 21�23 §§.

22 §

Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd när det

gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till
renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv enligt 3 kap.,
4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2 och 5 §§, 6 kap. 2, 8, 9, 13, 15 och 19 §§ samt
12 kap.

25 §

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per insats och

stödår och som avser stöd enligt 8�11 kap. ska inte betalas ut.

27 §

Den myndighet som beslutar om stöd får besluta om förskottsutbetal-

ning. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en
ekonomisk förening, en samfällighetsförening eller en allmännyttig stiftelse.
För stöd till kommersiell service enligt 6 kap. får förskott lämnas även till
företag.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst

250 000 kronor.

För stöd enligt 6 kap. 4 § får förskott lämnas med högst hälften av det be-

viljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor.

30 §

Av 35 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbru-

kare framgår att det integrerade administrations- och kontrollsystem som
avses i artikel 67 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska inrättas av Jordbruks-
verket.

32 §

För stöd enligt artiklarna 28, 29 och 33 i förordning (EU) nr 1305/2013

ska åtagandena, vid ändringar av de tillämpliga bindande normer, krav eller
skyldigheter som åtagandena måste gå utöver, anpassas till dessa ändringar.

background image

3

SFS 2016:16

Detta gäller också justeringar som görs för att förhindra dubbelfinansiering av
de metoder som avses i artikel 43 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbruks-
politiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och
rådets förordning (EG) 73/2009, om de metoderna ändras.

Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som anges i första

stycket, ska åtagandet upphöra att gälla. �&terbetalning ska inte krävas för den
period under vilken åtagandet gällde.

Ersättningsnivåerna för stöd enligt första stycket får justeras under pågå-

ende åtagandeperiod.

34 §

Stöd enligt 8�10 kap. lämnas inte för mark som huvudsakligen an-

vänds för annat ändamål än jordbruk eller för mark som används på ett sätt
som är oförenligt med stödets syfte.

2 kap.

5 §

Stöd till återställande av skadad skog enligt 7 kap. får endast lämnas i

enlighet med kap. I och artikel 34 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får
inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet.

6 §

Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden enligt 7 kap. får

endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 35 i förordning (EU) nr
702/2014.

Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt

landsbygdsprogrammet.

3 kap.

1 §

Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna för

kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster som
anges i artiklarna 14 och 15 i förordning (EU) nr 1305/2013.

4 kap.

5 §

Stöd får endast lämnas om huvudråvarorna omfattas av bilaga I till för-

draget om Europeiska unionens funktionssätt. De framställda produkterna ska
vara livsmedel men behöver inte omfattas av bilagan.

5 kap.

2 §

Stöd får lämnas för nyetablering till unga jordbrukare och rennärings-

företagare med 250 000 kronor. Ansökan om stöd ska ges in senast sex måna-
der efter etableringen.

6 kap.

11 §

Stöd till dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och servicepunkter får

endast lämnas om det behövs för att det i landsbygdsområden ska kunna upp-
rätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsstäl-

background image

4

SFS 2016:16

lande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd
får i vissa fall lämnas även till fackhandelsservice.

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för
turistinformation

13 §

Stöd får lämnas till investeringar i infrastruktur för rekreation och

turism samt för turistinformation med 90 procent av de stödberättigande ut-
gifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

7 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artiklarna 21�26 i för-

ordning (EU) nr 1305/2013.

2 §

1

För stöd till att sköta natur- och kulturmiljöer, gallra fram ädellöv- och

lövrik skog, skapa våtmark, genomföra naturvårdsbränning, rensa stenmur
och kulturmiljöer lämnas stöd med de belopp som anges i bilaga 1.

8 kap.

28 §

Stöd får lämnas till djurägare som håller minst ett renrasigt djur av föl-

jande hotade husdjursraser:

1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,
2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår,

värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår, gestrikefår,

3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget, och
4. linderödsvin.

30 §

2

Får, getter och gyltor ska ha satts i avel för att berättiga till ersättning.

Galtar ska vara äldre än sex månader för att berättiga till ersättning.

Besättningar med får ska vara anslutna till förenklad kontroll eller program

för bekämpning av sjukdomen Maedi-Visna.

31 §

Nötkreatur ska vara över sex månader och registrerade i centrala nöt-

kreatursregistret (CDB) för att berättiga till ersättning.

9 kap.

4 §

Den myndighet som beslutar om stöd kan medge att befintliga åtag-

anden utökas om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2
eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt

2 § omvandlas till ett annat åtagande under förutsättning att de villkor som
anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda.

I de fall åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska det

befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande om två eller fem år, oav-

1 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

background image

5

SFS 2016:16

sett hur mycket av perioden för det ursprungliga åtagandet som redan har
genomförts.

10 kap.

3 §

En ansökan om kompensationsstöd ska omfatta en redovisning av minst

4 hektar åkermark eller betesmark i de områden som anges i bilaga 2 för att
kompensationsstöd ska betalas ut. Jordbrukaren ska bedriva jordbruk på minst
4 hektar inom de områden som anges i bilaga 2. Under åren 2015�2018 ingår
areal i områden som anges i bilaga 4 i dessa 4 hektar.

5 §

Med areal med grovfodergrödor avses all åkermark eller betesmark på

jordbrukarens företag med betesmarker, slåtterängar, grönfoder, vall och
foderbetor. �ven sådan åkermark och betesmark med grovfodergrödor som
jordbrukaren inte ansöker om utbetalning för eller som finns utanför kompen-
sationsområdet enligt bilaga 2 ingår i arealen med grovfodergrödor.

All åkermark och betesmark på företaget där grödan odlas och skördas eller

betas som grovfoder ska redovisas och räknas som en grovfodergröda om
jordbrukaren söker utbetalning för typ 1, 2 eller 3 enligt bilaga 1.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från vad som ska

redovisas och räknas som grovfodergröda när det gäller mark i träda.

6 §

För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå i typ 1, 2 eller

3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med grovfodergrödor genom att ha djur-
hållning av minst följande djurenheter av tackor, getter av honkön och nöt-
kreatur äldre än sex månader per hektar:

Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i den av typ 1, 2 eller

3 som motsvarar högst krav och som lantbrukaren uppfyller kravet för. Upp-
fylls inte kravet för typ 3 ingår hela arealen med grovfodergrödor i typ 5. En
lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ av jordbruk.

12 kap.

1 §

Stöd får lämnas för samarbetsåtgärder enligt artikel 35 i förordning

(EU) nr 1305/2013.

6. Stödmottagare i områden som anges i bilaga 4 till denna förordning vilka

omfattas av bilaga 2 till förordningen (2007:481) om stöd för lands-
bygdsutvecklingsåtgärder, där kompensationsbidrag lämnades enligt artikel
36 a (ii) och som var avgränsade enligt artikel 50.3 a i rådets förordning (EG)
nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under programperioden 2007�
2013, men som inte längre ingår i kompensationsområdet, ska fortsatt få er-
sättning till och med 2018. Ersättning får lämnas med 80 procent 2015, 70
procent 2016, 50 procent 2017 och 20 procent 2018 av stödet som beräknas
enligt villkoren i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutveck-

Område

Typ 1

Typ 2

Typ 3

1�5 0,65 0,3

0,1

6�12 1

0,4

0,1

background image

6

SFS 2016:16

lingsåtgärder. Om nedtrappningen ger ett lägre hektarbelopp än 210 kronor,
lämnas ändå ersättning med 210 kronor per hektar. Vid beräkning av stöd
inom områden som anges i bilaga 4 ska annan mark i tidigare område 1�5:b
inte ingå i beräkningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2016.
2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

7

SFS 2016:16

Bilaga 1

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs,
Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10
procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkur-
renskraft.

5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar.

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

Engångsröjning av
betesmark

Ersättningsnivå

5 000 kr/ha

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Reglerbar dränering

Ersättningsnivå

8 000 kr/brunn

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

8 000

Stängsel mot rovdjur

Ersättningsnivå

50 kr/m

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Förädlingsstöd

Ersättning av utgift (%) 40

1

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

600 000�4 000 000

2

Investeringar i
jordbruk

Ersättning av utgift (%) 40

1, 4

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

50 000

5, 100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

1 000 000�7 000 000

2

100 000

3

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)

Skapa och utveckla
annan verksamhet
än jordbruk

Ersättning av utgift (%)

40

Lägsta stödberättigande
utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå

Förnybar energi:
1 000 000 kr�
200 000 euro

1

Gödselbaserad biogas:
40 000 000 kr
Jobbskapande:
600 000 kr�200 000
euro

1

background image

8

SFS 2016:16

1 Stödandelen fastställs per län utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Procentandelen
ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas
i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna
ändras.

2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskostnad enligt
föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.

3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, för-
säljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt prioriterad i
länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen samt investe-
ringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat.

4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner.

6 I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent (våtmark och dammar, två-
stegsdiken och förbättrad vattenkvalitet).

7 Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande
av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggna-
der. I dessa fall ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt
nationellt offentligt stöd.

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden
(6 kap.)

Bredband

Ersättning av utgift (%) 40�90

1

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå

10 000 000 euro per
projekt

Infrastruktur för
rekreation och
turistinformation

Ersättning av utgift (%) 90

2

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Service och fritid
på landsbygden

Ersättning av utgift (%) 90, 50

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

4, 50 000,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

600 000�4 000 000

5

Småskalig
infrastruktur

Ersättning av utgift (%) 90

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Utveckling av natur-
och kulturvärden

Ersättning av utgift (%) 100

6, 7, 90, 508

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

30 000, 50 000

9

Högsta ersättningsnivå
(kr)

Våtmarker och dam-
mar:
200 000 kr/ha
(400 000 kr/ha)

10

Tvåstegsdiken:
1 000 kr/m
�vriga: 15 000 000

11

background image

9

SFS 2016:16

8 Miljöinvesteringar med begränsad miljönytta eller om sökande äger byggnaden där

projekt för utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader
genomförs.

9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.

10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan
stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.

11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 15 miljoner kronor.
.

1 Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar
och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får
dock inte överstiga 60 miljoner kronor.

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars
livskraft (7 kap.)

Skogens miljövärden

Ersättningsnivå

Naturvårdsbränning:
28 000 kr/bränning,
9 000 kr/ha
Rensa stenmur:
850 kr/100 m
Rensa kulturmiljöer:
1 300 kr/st
Gallra fram ädellöv-
och lövrik skog:
9 000 kr/ha
Sköta natur- och
kulturmiljöer i skog:
9 000 kr/ha
Skapa våtmark i skog:
15 000 kr/ha

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

5 000

Högsta ersättningsnivå

60 000 000

1

�&terställande av
skadad skog

Ersättning av utgift (%) 100

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

50 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

Betesmarker och slåtterängar

Markklass

Ersättningsnivå

1

Betesmarker och slåtterängar med
allmän skötsel

1 000 kr/ha

Betesmarker med särskild skötsel

2 800 kr/ha

Slåtterängar med särskild skötsel

4 500 kr/ha

Alvarbete

1 000 kr/ha

Skogsbete

2 500 kr/ha

Gräsfattiga marker

1 700 kr/ha

Mosaikbetesmarker

1 700 kr/ha

background image

10

SFS 2016:16

Betesmarker och slåtterängar � Kompletterande insatser

Komplement

Ersättningsnivå

1

Efterbete

700 kr/ha

Lövtäkt

100 kr/ha

2

Bränning

800 kr/ha

Höhantering

1 700 kr/ha

Lieslåtter

7 000 kr/ha

Svårtillgängliga platser

1 000 kr/ha

Fäbodar
Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Fäbod i bruk: Huvudfäbod

3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk
består av 6 hektar

Fäbod i bruk: Kompletterande

500 kr/ha, där en kompletterande
fäbod består av 6 hektar

Fäbodbete

1 000 kr/ha

Komplement särskild skötsel av
fäbodbete

1 200 kr/ha

Hotade husdjursraser

Djurslag

Ersättningsnivå

3

Getter

1 450 kr/djurenhet

Svin

2 050 kr/djurenhet

Nöt

1 450 kr/djurenhet

Får

1 450 kr/djurenhet

Minskat kväveläckage

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Fånggröda

1 100 kr/ha

Vårbearbetning 600

kr/ha

Lantrasföreningar

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte
till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande
utgifter.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ersättningsnivå

3

3 600 kr/ha

Skyddszoner

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Skyddszon mot vattendrag

3 000 kr/ha

Anpassade skyddszoner

3 000 kr/ha

Skötsel av våtmarker och dammar

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Skötsel av våtmarker och dammar

4 000 kr/ha

Markersättning i hela landet utom
Götalands Södra Slättbygder, åker-
mark

1 000 kr/ha

background image

11

SFS 2016:16

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som
är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå
på 1 000 kr/ha. Det får vara högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Markersättning i Götalands Södra
Slättbygder, åkermark

3 000 kr/ha

Vallodling

Ersättningsnivå

3

500 kr/ha

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

Ekologisk produktion

Produktionskategori

Ersättningsnivå

1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

Djurersättning

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet

Omställning till ekologisk produktion

Produktionskategori

Ersättningsnivå

1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

Djurersättning

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet

background image

12

SFS 2016:16

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas
stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir
mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar.

3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned
till 80 procent av ersättningsnivån.

4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned
till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappning blir mindre än 210 kro-
nor, betalas inget stöd för arealen över 70 hektar.

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar
(10 kap.)

Kompensationsstöd i bergsområden

1, 2, 3, 4

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

Jordbruk
med
betesdjur
och foder-
grödor
på åker-
mark

Jordbruk
med be-
tesdjur
och natur-
betes-
mark

Jordbruk
med be-
tesdjur
och andra
mycket
extensiva
natur-
betes-
marker

Jordbruk
med
växt-
odling

Extensivt
jordbruk

1

5 400

2 600

1 000

1 200

400

2

4 100

2 300

1 000

1 200

300

3

3 900

2 100

800

1 200

250

4

3 300

1 700

700

1 200

250

5

3 000

1 500

600

1 200

250

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar

1, 2, 3

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

6

2 100

1 000

300

800

0

7

1 600

700

250

800

0

8

1 200

600

250

600

0

9

800

400

0

700

0

10

600

300

0

800

0

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar

1, 2, 3

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

11

1 000

400

0

800

0

12

1 600

500

0

700

0

background image

13

SFS 2016:16

1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen,
ökad djurvälfärd, tillväxt i livsmedelskedjan och stärkt konkurrenskraft för småföretag
i livsmedelskedjan.

2 Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden (annat än i not 1).

3 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livs-
miljö).

4 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investe-
ringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7.

5 Bildande av innovationsgrupper.

6 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

7 Projekt inom miljö.

8 Projekt inom området människors livsmiljö.

Djurens välbefinnande (11 kap.)

Extra djuromsorg får

Ersättningsnivå

2 000 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Extra djuromsorg
suggor

Ersättningsnivå

2 000 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Utökad klövhälsovård
för mjölkkor

Ersättningsnivå

220 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Samarbete (12 kap.)

Pilotprojekt

Ersättning av utgift (%) 70

1, 902, 100

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå

�

Innovationsgrupper
och innovationsprojekt,
(EIP)

Ersättning av utgift (%) 100

4

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 50 000

5,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Miljö och klimat

Ersättning av utgift (%) 70

6, 907, 100

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 50 000

8,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Korta leveranskedjor
och lokala marknader

Ersättning av utgift (%) 90

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Diversifiering

Ersättning av utgift (%) 90

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

background image

14

SFS 2016:16

Bilaga 2

Stödområdesindelning för bergsområden enligt artikel 32.1 a i
förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 1

Stödområde 2

Län

Kommun

Församling

Dalarna

�lvdalen

Idre

Jämtland Krokom

Hotagen

Strömsund

Frostviken

�&re

�&re
Kall
Undersåker

Berg

Storsjö

Härjedalen

Linsell
Hede
Ljusnedal
Tännäs

Västerbotten

Storuman

Tärna

Sorsele

Sorsele

Dorotea

Risbäck

Vilhelmina

Vilhelmina

Norrbotten

Arvidsjaur

Arvidsjaur

Arjeplog

Arjeplog

Jokkmokk

Jokkmokk
Porjus

Pajala

Muonionalusta
Junosuando

Gällivare

Gällivare
Nilivaara
Malmberget

Kiruna

Jukkasjärvi
Vittangi
Karesuando

Län

Kommun

Församling

Dalarna

Malung

Lima
Transtrand

�lvdalen

Särna

Västernorrland

�rnsköldsvik

Trehörningsjö

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet
Stugun

Bräcke

Bräcke
Nyhem
Håsjö

background image

15

SFS 2016:16

Sundsjö
Revsund
Bodsjö

Krokom

Näskott
Aspås
�&s
Laxsjö
Föllinge
Offerdal
Alsen

Strömsund

Ström
Alanäs
Gåxsjö
Hammerdal
Bodum
Tåsjö

�&re

Mattmar
Mörsil
Hallen

Berg

Berg
Hackås
Oviken
Myssjö
�&sarne
Klövsjö
Rätan

Härjedalen

Sveg
Vemdalen
�ngersjö
Lillhärdal

�stersund

�stersund
Frösö
Sunne
Näs
Lockne
Marieby
Brunflo
Kyrkås
Lit
Häggenås

Västerbotten

Vindeln

Vindeln
�&msele

Norsjö

Norsjö

Malå

Malå

Storuman

Stensele

Sorsele

Gargnäs

Län

Kommun

Församling

background image

16

SFS 2016:16

Stödområde 3

Dorotea

Dorotea

�&sele

�&sele
Fredrika

Lycksele

Lycksele
Björksele
�rträsk

Skellefteå

Boliden
Fällfors
Jörn
Kalvträsk

Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

�vertorneå

Svanstein

Pajala

Pajala
Korpilombolo
Tärendö

Gällivare

Hakkas

Län

Kommun

Församling

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Dalarna

�lvdalen

�lvdalen

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

Ljusdal

Hamra
Los
Kårböle

Västernorrland

�&nge

Haverö

Timrå

Ljustorp

Härnösand

Stigsjö
Viksjö

Sundsvall

Indal
Holm
Liden

Kramfors

Nordingrå
Vibyggerå
Ullånger
Torsåker

Sollefteå

Graninge
Junsele
Edsele
Ramsele

�rnsköldsvik

�rnsköldsvik
Anundsjö
Skorped
Sidensjö
Nätra

Län

Kommun

Församling

background image

17

SFS 2016:16

Själevad
Mo
Gideå
Björna

Jämtland

Ragunda

Ragunda

Bräcke

Hällesjö

Krokom

Rödön

Strömsund

Fjällsjö

�&re

Marby

Härjedalen

�lvros
�verhogdal
Ytterhogdal

�stersund

Norderö

Västerbotten

Nordmaling

Nordmaling

Bjurholm

Bjurholm

Robertsfors

Bygdeå
Nysätra

Vännäs

Vännäs

Umeå

Umeå landsförsamling
Tavelsjö
Sävar

Skellefteå

Skellefteå landsförsamling
Kågedalen
Byske
Lövånger
Burträsk

Norrbotten

�verkalix

�verkalix

Kalix

Nederkalix
Töre

�vertorneå

�vertorneå
Hietaniemi

�lvsbyn

�lvsby

Luleå

Luleå domkyrkoförsamling
�rnäset
Nederluleå
Råneå

Piteå

Piteå stadsförsamling
Hortlax
Piteå landsförsamling
Norrfjärden

Boden

�verluleå
Gunnarsbyn
Edefors
Sävast

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda

Län

Kommun

Församling

background image

18

SFS 2016:16

Stödområde 4

Län

Kommun

Församling

Värmland

Torsby

Lekvattnet
Nyskoga
Norra Finnskoga
Dalby
Norra Ny

Filipstad

Rämmen

Hagfors

Gustav Adolf

Dalarna

Vansbro

Järna
Nås
�ppelbo

Malung

Malung

Rättvik

Boda
Ore

Orsa

Orsa

Mora

Våmhus
Venjan

Falun

Bjursås

Ludvika

Säfsnäs

Gävleborg

Ovanåker

Ovanåker
Voxna

Nordanstig

Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö

Ljusdal

Ljusdal
Färila
Ramsjö
Järvsö

Bollnäs

Rengsjö
Undersvik
Arbrå

Hudiksvall

Bjuråker

Västernorrland

�&nge

Borgsjö
Torp

Timrå

Timrå
Hässjö
Tynderö

Härnösand

Härnösands domkyrkoför-
samling
Högsjö
Häggdånger
Säbrå
Hemsö

background image

19

SFS 2016:16

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adolf
Skönsmon
Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda

Kramfors

Gudmundrå
Nora
Skog
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Ytterlännäs

Sollefteå

Sollefteå
Multrå
Långsele
Ed
Resele
Helgum
�&dals-Liden
Boteå
�verlännäs
Sånga

�rnsköldsvik

Arnäs
Grundsunda

Jämtland

Ragunda

Fors

Västerbotten

Umeå

Umeå stadsförsamling
Teg
�&lidhem
Holmsund
Hörnefors
Holmön
Umeå Maria

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov
Skellefteå Sankt �rjan
Bureå

Län

Kommun

Församling

background image

20

SFS 2016:16

Stödområde 5

Län

Kommun

Församling

Värmland

Kil

Boda

Eda

Eda
Järnskog
Skillingmark
Köla

Torsby

Fryksände
Vitsand
�stmark

Grums

Värmskog

�&rjäng

Silbodal
Sillerud
Karlanda
Holmedal
Blomskog
Trankil
Västra Fågelvik
Töcksmark
�stervallskog

Sunne

Gräsmark
Lysvik

Filipstad

Gåsborn

Hagfors

Hagfors
Ekshärad
Norra Råda
Sunnemo

Arvika

Arvika �stra
Arvika Västra
Stavnäs
Högerud
Glava
Bogen
Gunnarskog
Ny
�lgå
Mangskog
Brunskog

Säffle

Svanskog
Långserud

Dalarna

Gagnef

Mockfjärd
Gagnef
Floda

Leksand

Leksand
Djura

background image

21

SFS 2016:16

�&l
Siljansnäs

Rättvik

Rättvik

Mora

Mora
Sollerön

Falun

Svärdsjö
Enviken

Gävleborg

Ockelbo

Ockelbo

Ovanåker

Alfta

Gävle

Hamrånge

Söderhamn

Söderhamn
Sandarne
Skog
Ljusne
Söderala
Bergvik
Mo
Trönö
Norrala

Bollnäs

Bollnäs
Segersta

Bollnäs

Hanebo

Hudiksvall

Hudiksvall
Idenor
Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Norrbo
Forsa
Hög

Län

Kommun

Församling

background image

22

SFS 2016:16

Stödområdesindelning för områden med väsentliga naturliga
begränsningar enligt artikel 32.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 6

Län

Kommun

Församling

Stockholm

Norrtälje

Björkö-Arholma
Väddö
Singö
Häverö
Söderby-Karl
Roslags-Bro
Vätö

Uppsala

�lvkarleby

�lvkarleby
Skutskär

Tierp

Tolfta
Tegelsmora
Tierp
Västland
�sterlövsta
Hållnäs

�sthammar

Forsmark
Börstil
Hökhuvud
Harg
�regrund
Gräsö
Skäfthammar
Film

�stergötland

Ydre

Västra Ryd
Svinhult

Jönköping

Aneby

Bälaryd
Bredestad
Askeryd
Marbäck
Frinnaryd
Lommaryd
Haurida
Vireda

Gnosjö

�&senhöga
Gnosjö

Mullsjö

Utvängstorp
Sandhem
Nykyrka
Bjurbäck

Habo

Habo
Gustav Adolf

Gislaved

Stengårdshult

background image

23

SFS 2016:16

Valdshult
�reryd
Norra Hestra

Vaggeryd

Byarum
Bondstorp
Tofteryd
Hagshult
�&ker
Svenarum

Jönköping

Järstorp
Hakarp
Norrahammar
�lmstad
Svarttorp
Järsnäs
Lekeryd
Rogberga
Barnarp
�destugu
�ggestorp
Månsarp
Bankeryd
Bottnaryd
Mulseryd
Angerdshestra
Norra Unnaryd

Nässjö

Nässjö
Norra Sandsjö
Bringetofta
Norra Solberga
Flisby
Forserum
Barkeryd
Malmbäck
Almesåkra

Värnamo

Fryele

Sävsjö

Sävsjö
Hjärtlanda
Vrigstad
Hylletofta
Skepperstad
Hjälmseryd
Stockaryd
Hultsjö

Län

Kommun

Församling

background image

24

SFS 2016:16

Vetlanda

Vetlanda
Fröderyd
Bäckaby
Ramkvilla
Södra Solberga
Korsberga
Lemnhult
Näshult
Björkö
Nävelsjö
Lannaskede
Myresjö

Eksjö

Eksjö
Kråkshult
Bellö
Ingatorp
Hult
Edshult

Tranås

Adelöv

Kronoberg

Uppvidinge

�&seda
Herråkra
Lenhovda
Nottebäck

Växjö

Sjösås

Västra Götaland

Dals-Ed

Håbol
Nössemark
Dals-Ed
Töftedal
Rölanda

Färgelanda

Järbo
Råggärd

Tranemo

Mossebo
Ljungsarp
�lsremma
Dalstorp
Hulared

Bengtsfors

Laxarby
Vårvik
Torrskog
Steneby
Tisselskog
�dskölt
Bäcke

Mellerud

Dalskog

Herrljunga

Eriksberg
Molla

Län

Kommun

Församling

background image

25

SFS 2016:16

Od
Broddarp
�ra

Borås

Brämhult
Rångedala
�spered
Toarp
Tärby
Fristad-Gingri
Borgstena
Sandhult

Ulricehamn

Ulricehamn
Kärråkra
Möne
Hällstad
Murum
Fänneslunda
Härna
Södra Ving
Varnum
Tvärred
Marbäck
Gällstad
Grönahög
Strängsered
Gullered
Hössna
Liared
Kölingared
Knätte
Böne
Kölaby
Humla
Blidsberg
Dalum
Timmele

�&mål

Edsleskog

Skövde

Ryd

Tidaholm

Härja
Daretorp
Velinga
Vättak

Falköping

Floby
Marka
Göteve
Grolanda

Län

Kommun

Församling

background image

26

SFS 2016:16

Jäla
Börstig
Brismene
Kinneved
Vårkumla
Luttra
Yllestad
Vistorp
�&sarp

Värmland

Storfors

Storfors
Lungsund

Munkfors

Ransäter
Munkfors

Sunne

Sunne
Västra �mtervik
�stra �mtervik

Filipstad

Filipstad
Brattfors
Nordmark
Kroppa

�rebro

Hällefors

Hällefors
Grythyttan
Hjulsjö

Ljusnarsberg

Ljusnarsberg

Karlskoga

Karlskoga

Nora

Järnboås
Viker

Lindesberg

Guldsmedshyttan
Ramsberg

Västmanland

Skinnskatteberg

Skinnskatteberg

Norberg

Norberg

Dalarna

Smedjebacken

Norrbärke
Söderbärke

Falun

Falu Kristine
Grycksbo
Stora Kopparberg
Aspeboda
Vika
Hosjö
Sundborn

Borlänge

Stora Tuna
Torsång

Säter

Säter
Stora Skedvi
Gustafs
Silvberg

Län

Kommun

Församling

background image

27

SFS 2016:16

Stödområde 7

Hedemora

Hedemora
Garpenberg
Husby

Ludvika

Ludvika
Grängesberg
Grangärde

Gävleborg

Hofors

Hofors
Torsåker

Gävle

Gävle Heliga Trefaldighet
Gävle Staffan
Hedesunda
Hille
Valbo
Gävle Tomas
Gävle Maria
Bomhus

Sandviken

Sandviken
Ovansjö
Järbo
�&rsunda
�sterfärnebo

Län

Kommun

Församling

Stockholm

Haninge

Västerhaninge
Muskö

Norrtälje

Norrtälje
Edebo
Ununge
Edsbro
Fasterna
Rimbo
Skederid
Husby-Sjuhundra
Malsta
Lohärad
Estuna
Rådmansö
Frötuna
Blidö
Länna

Uppsala

Uppsala

Järlåsa
Knutby
Bladåker
Faringe

Län

Kommun

Församling

background image

28

SFS 2016:16

Almunge
Stavby
Tuna

�sthammar

�sthammar
Valö
Alunda
Ekeby
Morkarla
Dannemora

Södermanland

Nyköping

Lästringe

Flen

Dunker

Trosa

Västerljung

�stergötland

�deshög

Trehörna

Ydre

Torpa
Asby
Sund
Norra Vi

Kinda

Tidersrum
Kisa

Boxholm

Rinna
Blåvik
Malexander

Linköping

Ulrika

Motala

Västra Ny
Godegård

Jönköping

Gnosjö

Källeryd
Kävsjö
Kulltorp del Gnosjö kommun

Habo

Brandstorp

Gislaved

Gislaved
Våthult
Bosebo
Anderstorp
Villstad
Burseryd
�&s
Kållerstad
Reftele

Jönköping

Ljungarum

Värnamo

Värnamo
Bredaryd
Kulltorp del Värnamo kommun
Kärda
Hånger
Forsheda
Torskinge

Län

Kommun

Församling

background image

29

SFS 2016:16

Voxtorp
Gällaryd
Rydaholm
Nydala

Vetlanda

Bäckseda
Näsby
Stenberga
Skirö
Nye
Alseda
�kna
Karlstorp
Skede

Eksjö

Hässleby
Mellby
Höreda

Tranås

Säby
Linderås

Kronoberg

Uppvidinge

�lghult

Lessebo

Ekeberga

Alvesta

Moheda
Slätthög
Mistelås
Vislanda

�lmhult

Härlunda

Markaryd

Hinneryd

Växjö

Furuby
Hornaryd
Drev
Dädesjö
Tjureda
Gårdsby
Söraby
Tolg
Asa
Aneboda
Berg
Ormesberga
�r

Ljungby

Vittaryd
Torpa
Vrå
Lidhult
Odensjö
Tannåker

Län

Kommun

Församling

background image

30

SFS 2016:16

Kalmar Högsby

Fagerhult

Hultsfred

Lönneberga
Virserum

Emmaboda

Algutsboda

Nybro

Hälleberga

Vimmerby

Rumskulla
Pelarne

Halland

Hylte

Långaryd
Drängsered
Färgaryd
Femsjö
Södra Unnaryd
Jälluntofta

Falkenberg

Gällared
Krogsered
Gunnarp
Fagered
�lvsered

Varberg

Gunnarsjö

Västra Götaland

Munkedal

Sanne
Krokstad

Tanum

Naverstad

Dals-Ed

Gesäter

Färgelanda

Färgelanda
�deborg
Torp
Lerdal
Rännelanda
Högsäter

Vårgårda

Skogsbygden
Nårunga
Ljur
Ornunga
Asklanda
Algutstorp

Bollebygd

Töllsjö

Karlsborg

Undenäs

Gullspång

Hova

Tranemo

Tranemo
Ambjörnarp
Sjötofta
Södra �&sarp
Länghem
Månstad
Nittorp

Bengtsfors

�rtemark

Län

Kommun

Församling

background image

31

SFS 2016:16

Mellerud

Gunnarsnäs

Mark

Skephult
�lekulla
�xabäck

Svenljunga

Svenljunga-Ullasjö
Holsljunga
Mjöbäck
Mårdaklev
Kalv
�stra Frölunda
Håcksvik
�rsås
Revesjö
Redslared
Sexdrega
Roasjö
Hillared

Herrljunga

Källunga
Mjäldrunga
Skölvene
Södra Björke
Jällby
Grude
Vesene
Hov
Alboga

Töreboda

�lgarås

Borås

Borås Gustav Adolf
Dannike
Ljushult
Tämta
Vänga
Bredared

Ulricehamn

Södra Säm
Finnekumla

�&mål

�&mål
Mo
Tösse med Tydje
Fröskog

Skara

�glunda
Varnhem

Skövde

Säter
Lerdala

Hjo

Hjo
Södra Fågelås

Tidaholm

Baltak

Län

Kommun

Församling

background image

32

SFS 2016:16

Suntak
Acklinga

Falköping

Trävattna
Hällestad
Sörby
Gökhem
Ullene
Vilske-Kleva
Brunnhem
Södra Kyrketorp
Håkantorp
Gudhem

Värmland

Kil

Stora Kil norra del
Frykerud

Storfors

Bjurtjärn

Forshaga

Forshaga
Nedre Ullerud
�vre Ullerud

Grums

Grums norra del
Borgvik

Karlstad

Väse norra del
�lvsbacka
Nyed
Alster
Nor

Kristinehamn

Rudskoga

Säffle

Tveta
Gillberga
Kila

�rebro

Laxå

Ramundeboda
Finnerödja
Tived

Hallsberg

Svennevad

Degerfors

Degerfors
Nysund

Askersund

Lerbäck
Snavlunda

Nora

Nora bergsförsamling

Lindesberg

Lindesberg

Västmanland

Skinnskatteberg

Hed
Gunnilbo

Surahammar

Sura
Ramnäs

Heby

Västerlövsta
Huddunge
Enåker

Län

Kommun

Församling

background image

33

SFS 2016:16

Stödområde 8

Vittinge
Nora
�stervåla
Harbo

Norberg

Karbenning

Sala

Västerfärnebo
Fläckebo
Möklinta

Fagersta

Västanfors
Västervåla

Köping

Västra Skedvi

Dalarna

Avesta

Avesta
By
Folkärna
Grytnäs

Län

Kommun

Församling

Stockholm

Vallentuna

Kårsta
�sseby-Garn

Huddinge

Huddinge
Trångsund

Haninge

�sterhaninge
Utö
Ornö

Norrtälje


Gottröra
Närtuna
Riala

Nynäshamn

Sorunda
Torö

Södermanland

Gnesta

Frustuna
Björnlunda
Gryt

Nyköping

Lid
Ludgo-Spelvik
Runtuna
Tystberga-Bälinge

Flen

Lilla Malma

�stergötland

Norrköping

Simonstorp

Mjölby

Västra Harg

Jönköping

Gislaved

Gryteryd
Södra Hestra

Jönköping

Jönköpings Kristina

Län

Kommun

Församling

background image

34

SFS 2016:16

Värnamo

Dannäs
Tånnö

Kronoberg

Lessebo

Lessebo

Tingsryd

Urshult

Alvesta

Härlöv
Hjortsberga med Kvenne
Blädinge
Västra Torsås

�lmhult

�lmhult
Virestad
Stenbrohult
Göteryd
Pjätteryd
Hallaryd

Markaryd

Traryd

Växjö

Växjö domkyrkoförsamling
Hemmesjö med Tegnaby
Vederslöv
�jaby

Ljungby

Ljungby
Ryssby
Tutaryd
Hamneda
Kånna
Berga
Dörarp
Angelstad
Annerstad
Nöttja
Bolmsö

Kalmar

Nybro

Kråksmåla

Vimmerby

Södra Vi

Gotland

Gotland

Lojsta

Skåne

Hörby

Svensköp

Osby

Loshult

Kristianstad

Huaröd

Halland

Hylte

Torup
Kinnared

Halmstad

Breared

Västra Götaland

Munkedal

Valbo-Ryr
Hede

Tanum

Mo

Vårgårda

Siene
Horla
Kvinnestad
Landa

Län

Kommun

Församling

background image

35

SFS 2016:16

Stödområde 9

Karlsborg

Mölltorp

Mellerud

Holm
Järn
Erikstad
�r
Skållerud

Herrljunga

Bråttensby
Remmene
Hudene

Götene

Medelplana

Uddevalla

Lane-Ryr
Bäve

Vänersborg

Sundals-Ryr
Frändefors

Alingsås

�denäs

Borås

Borås Caroli

�&mål

�&nimskog

Skara

Eggby-Istrum

Skövde

Berg

Tidaholm

Tidaholm västra del

Falköping

Ugglum
Broddetorp

Värmland

Karlstad

Norrstrand
�stra Fågelvik
Grava

Kristinehamn

Visnum

Säffle

Säffle
Bro

�rebro

Lekeberg

Tångeråsa

Laxå

Skagershult

Län

Kommun

Församling

Stockholm

Vallentuna

Markim
Orkesta
Frösunda
Vada
Angarn

�steråker

Ljusterö-Kulla

Värmdö

Värmdö
Möja
Djurö
Nämdö
Ingarö
Gustavsberg

Län

Kommun

Församling

background image

36

SFS 2016:16

Järfälla

Kallhäll

Huddinge

Sankt Mikael
Flemingsberg

Botkyrka

Tullinge

Haninge

Dalarö

Tyresö

Tyresö

Sollentuna

Sollentuna

Södertälje

Södertälje
�stertälje
Tveta västra del
�verjärna
Hölö
Västertälje

Nacka

Nacka
Saltsjöbaden
Boo

Sigtuna

Sankt Olof
Odensala
Skepptuna

Södermanland

Vingåker

Västra Vingåker

Gnesta

Gåsinge-Dillnäs

Nyköping

Tunaberg
Kila

Flen

Flen
Helgesta-Hyltinge
�&rdala
Mellösa
Forssa

Katrineholm

Katrineholm
Nävertorp

Eskilstuna

Gillberga
Lista
�ja
Västermo
Näshulta

Strängnäs

Mariefred
Länna
Härad

�stergötland

Kinda

Västra Eneby
Horn
Hycklinge
Oppeby
Hägerstad
Tjärstad

�&tvidaberg

�&tvid
Grebo

Län

Kommun

Församling

background image

37

SFS 2016:16

Värna
Björsäter
Yxnerum
Hannäs
Gärdserum

Finspång

Risinge
Hällestad
Regna
Skedevi

Valdemarsvik

Ringarum

Linköping

Vist
Vårdnäs
Stjärnorp

Norrköping

Krokek
Kvarsebo

Söderköping

Börrum

Jönköping

Jönköping

Huskvarna

Kronoberg

Lessebo

Hovmantorp
Ljuder

Tingsryd

Tingsås
Almundsryd
�lmeboda
Linneryd
Södra Sandsjö
Väckelsång

Alvesta

Alvesta
Lekaryd
Skatelöv

Markaryd

Markaryd

Växjö

�stra Torsås
Nöbbele
Uråsa
Jät
Kalvsvik
Tävelsås
Dänningelanda
�ja
Bergunda
Skogslyckan
Växjö Maria
Teleborg

Ljungby

Agunnaryd
Södra Ljunga

Kalmar

Högsby

Fågelfors

Torsås

Gullabo

Län

Kommun

Församling

background image

38

SFS 2016:16

Mörbylånga

Segerstad
Algutsrum

Hultsfred

Hultsfred
Järeda
Vena

Emmaboda

Emmaboda
Vissefjärda
Långasjö

Kalmar

Karlslunda

Nybro

Nybro
Bäckebo
Kristvalla
Madesjö
�rsjö
Sankt Sigfrid
Oskar

Oskarshamn

Kristdala
Döderhult

Västervik

Ukna
Dalhem
�verum
Odensvi
Hallingeberg
Blackstad

Vimmerby

Vimmerby
Frödinge
Locknevi
Djursdala
Tuna

Gotland

Gotland

Othem
Fårö
Bunge
Rute
Fleringe
Hall
Hangvar
Hellvi
Norrlanda
Viklau
Sjonhem
Vänge
Guldrupe
Buttle
Ala
Kräklingbo
Anga

Län

Kommun

Församling

background image

39

SFS 2016:16

Gammelgarn
�stergarn
Tofta
Sanda
Väte
Hejde
Eksta
Sproge
Ardre
Alskog
Garde
Lau
När
Burs
Silte
Eke
Näs
Fide
�ja
Hamra
Vamlingbo

Blekinge

Olofström

Kyrkhult

Karlskrona

Flymen
Sillhövda

Ronneby

Backaryd
�ljehult
Eringsboda

Karlshamn

Ringamåla

Skåne �stra

Göinge

Glimåkra

�rkelljunga

Skånes-Fagerhult

Hörby

Långaröd
�spinge

Osby

Osby
�rkened
Visseltofta

Kristianstad

Linderöd

Hässleholm

Farstorp
Verum
Vittsjö
Norra �&karp
Hörja
Röke

Halland

Halmstad

Oskarström
Slättåkra
Enslöv

Län

Kommun

Församling

background image

40

SFS 2016:16

Laholm

Hishult
Knäred

Falkenberg

Källsjö
Ullared

Varberg

Nösslinge
Karl Gustav
Kungsäter

Västra Götaland

Härryda

Härryda
Landvetter
Björketorp

Stenungsund

Spekeröd
Ucklum

Orust

Torp

Sotenäs

Tossene

Munkedal

Foss
Håby
Bärfendal
Svarteborg

Tanum

Lur
Kville
Bottna

Ale

Hålanda
Kilanda

Lerum

Skallsjö
�stad

Vårgårda

Lena-Bergstena
Fullestad
Hol
Kullings-Skövde

Bollebygd

Bollebygd

Karlsborg

Karlsborg
Brevik

Gullspång

Amnehärad
Södra Råda

Lilla Edet

�&sbräcka
Ale-Skövde
Hjärtum

Mark

Kinna
�rby-Skene
Hyssna
Fritsla
Torestorp

Herrljunga

Eggvena
Fölene
Herrljunga

Götene

Västerplana

Län

Kommun

Församling

background image

41

SFS 2016:16

Tibro

Tibro
Ransberg

Töreboda

Beateberg
Halna

Göteborg

Angered

Lysekil

Bro

Uddevalla

Uddevalla
Grinneröd
Forshälla
Skredsvik
Herrestad

Strömstad

Skee
Näsinge
Lommeland
Hogdal

Vänersborg

Vänersborg
Väne-Ryr
Brålanda

Trollhättan

Trollhättan
Upphärad
Rommele
Fors
Lextorp
Götalunden

Alingsås

Alingsås
Långared
Hemsjö

Borås

Seglora
Kinnarumma

Mariestad

Lyrestad

Skara

Norra Lundby
Skärv
Norra Ving
Stenum
Härlunda

Skövde

Skövde
Norra Kyrketorp
Hagelberg
Varola
Forsby
Sventorp
Värsås
Väring
Binneberg
Timmersdala
Vreten

Län

Kommun

Församling

background image

42

SFS 2016:16

Stödområde 10

Hjo

Mofalla
Fridene
Korsberga

Tidaholm

Fröjered

Falköping

Bjurum

Värmland

Hammarö

Hammarö

Karlstad

Karlstads domkyrkoförsamling
Västerstrand

Kristinehamn

Visnums-Kil
�lme

Säffle

Botilsäter
Millesvik

�rebro �rebro

Hovsta
Lillkyrka-�deby

Lindesberg

Näsby

Västmanland

Köping

Kolsva Bergslagen

Arboga

Götlunda

Län

Kommun

Församling

Stockholm

Järfälla

Barkarby

Danderyd

Danderyd

Stockholm

Stockholms stad

Sundbyberg

Sundbyberg

Solna

Solna
Råsunda

Lidingö

Lidingö

Vaxholm

Vaxholm

Sigtuna

Sigtuna

�stergötland

Valdemarsvik

Valdemarsvik
Gryt
Tryserum
�stra Ed

Söderköping

Sankt Anna

Kalmar

Mörbylånga

Stenåsa
Glömminge
Sandby

Kalmar

Kalmar domkyrkoförsamling
Heliga Korset
Sankta Birgitta
Två systrar

Oskarshamn

Oskarshamn
Misterhult

Västervik

Törnsfall
Gladhammar

Län

Kommun

Församling

background image

43

SFS 2016:16

Västrum
Västra Ed
Loftahammar
Lofta
Gamleby
Hjorted

Borgholm

Föra
Alböke
Löt
Bredsättra
Räpplinge
Högsrum
Böda
Högby
Källa
Persnäs

Gotland

Gotland

Boge
Eskelhem
Västergarn
Sundre

Blekinge Karlskrona

Karlskrona

stadsförsamling

Aspö
Sturkö
Hasslö

Skåne Svalöv

Stenestad

�rkelljunga

�rkelljunga
Rya

Hörby

Södra Rörum

Höör

Tjörnarp

Perstorp

Perstorp

Båstad

Båstad

Kristianstad

�sphult

�ngelholm

Tåssjö

Hässleholm

Norra Mellby
Häglinge
Matteröd
Västra Torup

Halland

Varberg

Skällinge
Grimmared

Kungsbacka

Frillesås
Gällinge
Idala
Förlanda

Västra Götaland

Härryda

Råda

Partille

Sävedalen

Län

Kommun

Församling

background image

44

SFS 2016:16

Stenungsund

Norum
�dsmål

Tjörn

Valla
Stenkyrka
Klädesholmen

Orust

Tegneby
Röra
Stala
Långelanda
Myckleby

Sotenäs

Smögen
Hunnebostrand

Tanum

Tanum
Fjällbacka
Svenneby

Ale

Nödinge
Skepplanda
Starrkärr

Lerum

Stora Lundby

Lilla Edet

Fuxerna
Tunge
Sankt Peder
Västerlanda

Mark

Sätila
Hajom
Fotskäl
Tostared
�xnevalla
Istorp

Göteborg

Haga
Göteborgs domkyrkoförsamling
Göteborgs Annedal
Kortedala
Härlanda
Göteborgs Vasa
Göteborgs Johanneberg
Göteborgs Haga
Göteborgs Oskar Fredrik
Göteborgs Masthugg
Göteborgs Karl Johan
�rgryte
Biskopsgården
Brämaregården
Högsbo
Västra Frölunda
Tynnered

Län

Kommun

Församling

background image

45

SFS 2016:16

Bergum
Göteborgs Sankt Pauli
Gunnared
Askim
Björkekärr

Mölndal

Fässberg
Stensjön

Kungälv

Romelanda
Kareby
Hålta

Lysekil

Lyse
Brastad

Uddevalla

Ljung
Resteröd
Bokenäs
Högås

Strömstad

Strömstad
Tjärnö

Mariestad

Ullervad
Utby
Ekby
Låstad
Enåsa
Hassle
Berga

Skövde

Frösve

Län

Kommun

Församling

background image

46

SFS 2016:16

Stödområdesindelning för områden som påverkas av särskilda
begränsningar enligt artikel 32.1 c i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 11

Län

Kommun

Församling

Stockholm

�steråker

�steråker-�stra Ryd norra

Nykvarn

Turinge södra del

Uppsala

Uppsala

�&kerby västra del
Bälinge västra del
Skuttunge västra del
Björklinge västra del
Viksta västra del

Södermanland

Nyköping

Tuna södra del
Lunda södra del

Eskilstuna

Husby-Rekarne södra del

Strängnäs

�&ker södra del

Gotland

Gotland

Gothem östra del
Rone östra del

Blekinge

Karlskrona

Jämjö skogsbygden

Ronneby

Ronneby skogsbygden
Bräkne-Hoby skogsbygden

Karlshamn

Karlshamn
Hällaryd skogsbygden
�&ryd skogsbygden
Asarum skogsbygden

Skåne

Klippan

�stra Ljungby östra del

�ngelholm

Hjärnarp östra del

Halland

Varberg

Stamnared
Sällstorp

Kungsbacka

Kungsbacka
Släp
Onsala

Västra Götaland

Stenungsund

Jörlanda

Tjörn

Rönnäng
Klövedal

Orust

Mollösund
Morlanda

Sotenäs

Kungshamn
Askum

Mark

Surteby-Kattunga södra del
Horred

Vara

Norra Vånga östra del

Göteborg

Nylöse
Lundby
�lvsborg
Styrsö
Torslanda

background image

47

SFS 2016:16

Stödområde 12

Björlanda
Näset

Mölndal

Lindome

Kungälv

Marstrand
Harestad
Torsby
Lycke
Solberga

Lysekil

Lysekil
Skaftö

Uddevalla

Dragsmark

Skövde

Sjogerstad-Rådene östra

�rebro

Lekeberg

Knista Bergslagen
Kvistbro västra del

Hallsberg

Viby skogsbygden

�rebro

Lännäs östra del
Asker skogsbygden

Västmanland

Kungsör

Kung Karl södra del

Köping

Odensvi norra del

Län

Kommun

Församling

Stockholm

�steråker

�steråker-�stra Ryd norra ö
�steråker-�stra Ryd södra ö

Ekerö

Munsö öar
Adelsö
Lovö öar

Upplands-Bro

Låssa öar
Kungsängen-Västra Ryd öar

Södertälje

Enhörna öar
Ytterjärna öar
Mörkö öar

Nynäshamn

Nynäshamn öar
�smo öar

Uppsala

Enköping

Enköpings-Näs öar västra
Enköpings-Näs öar östra
Lillkyrka öar
Vallby öar
Kungs-Husby öar

Södermanland

Nyköping

Vrena öar

Katrineholm

Julita öar

Eskilstuna

Kafjärden norra del öar

Strängnäs

Ytterselö öar
�verselö öar

Trosa

Trosa-Vagnhärad öar

Län

Kommun

Församling

background image

48

SFS 2016:16

�stergötland

Norrköping

�stra Stenby öar
Dagsberg öar
�stra Husby öar
Häradshammar öar
Jonsberg öar
Rönö öar

Söderköping

Skällvik öar
Mogata öar

Jönköping

Jönköping

Visingsö

Kalmar

Torsås

Söderåkra öar

Mönsterås

Mönsterås öar
�&lem öar

Kalmar

Hossmo öar
Ryssby öar
Ljungby öar
Voxtorp öar
Halltorp öar

Gotland

Gotland

Gothem östra del öar
Rone östra del öar
Grötlingbo öar

Blekinge

Karlskrona

Lösen Slättbygden öar
Kristianopel öar
Torhamn öar
Ramdala Slättbygden öar
Nättraby öar

Ronneby

Ronneby Slättbygden öar
Förkärla öar
Listerby öar
Bräkne-Hoby Slättbygden öar

Karlshamn

Karlshamn öar
Hällaryd Slättbygd öar
�&ryd Slättbygden öar
Mörrum öar

Sölvesborg

Sölvesborg öar
Ysane (ö-del)
Mjällby öar

Skåne

Båstad

Torekov öar

Kristianstad

Trolle-Ljungby öar

Halland

Halmstad

Söndrum öar

Varberg

Varberg öar
Lindberg öar
�&s öar
Värö öar

Kungsbacka

Släp öar
�lmevalla öar
Hanhals öar

Län

Kommun

Församling

background image

49

SFS 2016:16

Onsala öar

Västra Götaland

�ckerö

�ckerö

Orust

Käringön
Gullholmen

Sotenäs

Kungshamn öar
Malmön
Askum öar

Göteborg

Lundby öar
Styrsö öar
Torslanda öar
Björlanda öar
Styrsö
Näset öar

Kungälv

Harestad öar
Torsby öar
Lycke öar
Solberga öar

Lysekil

Lysekil öar

Mariestad

Torsö öar

Värmland

Kristinehamn

Kristinehamn öar

Säffle

Eskilsäter öar

�rebro

�rebro

Lännäs östra öar

Västmanland

Västerås

Västerås-Barkarö öar
Kärrbo öar
�ngsö öar

Län

Kommun

Församling

background image

50

SFS 2016:16

Bilaga 4

Områden med övergångsstöd

Län

Kommun

Församling

Uppsala

Uppsala

Tensta norra del

�stergötland

�deshög

Stora �&by södra del
�deshög södra del
Rök södra del

Boxholm

Ekeby
�&sbo

Linköping

Nykil södra del
Gammalkil södra del

Jönköping

Jönköping

Jönköpings Sofia
Gränna
Skärstad

Kalmar Högsby

Högsby
Långemåla

Torsås

Torsås västra del

Hultsfred

Målilla med Gårdveda
Tveta
Mörlunda

Mönsterås

Mönsterås
Fliseryd
�&lem

Borgholm

Borgholm
Egby
Köping
Gärdslösa
Långlöt
Runsten

Blekinge

Olofström

Jämshög norra del

Karlskrona

Lösen skogsbygden
Augerum skogsbygden
Ramdala skogsbygden
Rödeby norra del
Fridlevstad norra del
Tving norra del

Skåne

Svalöv

Konga norra del
Röstånga

Hörby

Hörby östra del
Fulltofta

Höör

Höör
Bosjökloster norra del
Munkarp
Hallaröd
Norra Rörum

Tomelilla

Andrarum

background image

51

SFS 2016:16

Brösarp

Klippan

Klippan östra del
Vedby
Färingtofta
Riseberga

Båstad

Förslöv östra del
Grevie östra del
�stra Karup skogsbygden

Eslöv

Billinge norra del

Kristianstad

Djurröd
Hörröd

�ngelholm

Munka-Ljungby östra del
Tåstarp östra del
�ssjö östra del

Hässleholm

Nävlinge
Brönnestad

Halland

Laholm

Våxtorp skogsbygden
Hasslöv skogsbygden
Veinge skogsbygden

Varberg

Rolfstorp
Grimeton skogsbygden

Västra Götaland

Mark

Berghem
Surteby-Kattunga norra del

�rebro län

Lekeberg

Hidinge Bergslagen

�rebro

Tysslinge Bergslagen
Kil Bergslagen

Askersund

Askersund
Hammar

Län

Kommun

Församling

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016