SFS 2016:28 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

160028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 114 kap. 17 § socialförsäkringsbal-

ken ska ha följande lydelse.

114 kap.

17 §

Behörighet för åtkomst till socialförsäkringsdatabasen ska inom social-

försäkringens administration tilldelas genom en särskild handling i enlighet
med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer.

Behörighet för åtkomst till socialförsäkringsdatabasen och till personupp-

gifter hos Migrationsverket ska begränsas till vad som behövs för att den
enskilde tjänstemannen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 12 februari 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:65, bet. 2015/16:SfU10, rskr. 2015/16:132.

SFS 2016:28

Utkom från trycket
den 5 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016