SFS 2016:29 Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)

160029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polisdatalagen (2010:361);

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 och 18 §§ polisdatalagen

(2010:361) ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

2

Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas när det är

nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

1. brottsbekämpande verksamhet hos Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndig-

heten, �&klagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket,

2. brottsbekämpande verksamhet hos utländsk myndighet eller mellanfolk-

lig organisation,

3. sådan verksamhet hos Polismyndigheten som avser handräckningsupp-

drag,

4. annan verksamhet som Polismyndigheten ansvarar för, om det finns sär-

skilda skäl att tillhandahålla informationen,

5. verksamhet hos Kriminalvården för att förebygga brott och upprätthålla

säkerheten,

6. verksamhet hos Migrationsverket för att verket ska kunna kontrollera

fingeravtryck som verket tagit enligt 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716)
mot det fingeravtrycks- och signalementsregister som Polismyndigheten för
enligt 4 kap. 11 §, eller

7. en myndighets verksamhet
a) om det enligt lag eller förordning åligger Polismyndigheten att bistå

myndigheten med viss uppgift, eller

b) om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskri-

dande samverkan mot brott.

Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas om det är

nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen
samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller för-
ordning, till andra.

Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter som behandlas

enligt 7 § och som avser efterlysta personer och avlägsnanden ur landet får
behandlas för att tillhandahålla information till vissa särskilt angivna myndig-
heter och att uppgifter som behandlas i en förundersökning får tillhandahållas
konkursförvaltare.

1 Prop. 2015/16:65, bet. 2015/16:SfU10, rskr. 2015/16:132.

2 Senaste lydelse 2014:597.

SFS 2016:29

Utkom från trycket
den 5 februari 2016

background image

2

SFS 2016:29

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 7 § även behand-

las för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som anges
i första�tredje styckena, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt
med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

18 §

3

Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevak-

ningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket
och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av
personuppgifter som behandlas i fingeravtrycks- och signalementsregister
enligt 4 kap. 11�17 §§, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna
i sin brottsbekämpande verksamhet. Migrationsverket har motsvarande rätt att
ta del av personuppgifter som behandlas i fingeravtrycks- och signalements-
registret, om verket behöver uppgifterna för kontroll av fingeravtryck som
verket tagit.

Denna lag träder i kraft den 12 februari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Sofie Lindblom
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:597.