SFS 2016:30 Utlänningsdataförordning

160030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Utlänningsdataförordning;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Allmän bestämmelse

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av utlänningsdatalagen (2016:27).

De uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och till-

lämpningsområde som i lagen.

Migrationsverkets register över fingeravtryck och fotografier

2 §

Migrationsverkets register över fingeravtryck och fotografier får endast

innehålla fingeravtryck och fotografier samt uppgifter om den registrerades
namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön, medborgarskap
eller annan identifieringsuppgift.

3 §

En uppgift i Migrationsverkets register över fingeravtryck och fotogra-

fier ska gallras när den registrerade blir svensk medborgare. I andra fall ska
gallring ske senast tio år efter det att uppgiften registrerades.

Tillgången till personuppgifter

4 §

För tilldelning av behörighet för tillgång till personuppgifter ska det

särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbild-
ning och erfarenhet.

5 §

Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till

personuppgifter för personer som är verksamma inom myndigheten.

Migrationsverket får även, efter att ha gett Regeringskansliet (Utrikes-

departementet) tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om till-
gången till personuppgifter som behandlas av utlandsmyndigheterna under
Migrationsverkets personuppgiftsansvar enligt 9 § andra meningen utlän-
ningsdatalagen (2016:27).

6 §

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om tillgången till

personuppgifter för personer som är verksamma inom myndigheten.

SFS 2016:30

Utkom från trycket
den 5 februari 2016

background image

2

SFS 2016:30

7 §

Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ansva-

rar för att det inom den egna myndigheten finns rutiner för tilldelning, föränd-
ring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för tillgång till
personuppgifter. Migrationsverket ansvarar också för att det finns sådana ruti-
ner hos utlandsmyndigheterna för den behandling av personuppgifter som
sker under Migrationsverkets personuppgiftsansvar enligt 9 § andra meningen
utlänningsdatalagen (2016:27).

Direktåtkomst

8 §

Direktåtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket enligt 19 §

utlänningsdatalagen (2016:27) får medges endast i den utsträckning som
anges i 9–13 §§.

9 §

Polismyndighetens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter

som myndigheten behöver för de ändamål som anges i 11 § 1–4 och 14 §
andra stycket 2 utlänningsdatalagen (2016:27).

10 §

Utlandsmyndigheternas direktåtkomst ska begränsas till de person-

uppgifter som myndigheterna behöver för de ändamål som anges i 11 § 1
utlänningsdatalagen (2016:27).

11 §

Säkerhetspolisens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter

som myndigheten behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt utlännings-
lagen (2005:716), lagen (1991:527) om särskild utlänningskontroll och lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap.

12 §

Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens direktåtkomst ska be-

gränsas till de personuppgifter som myndigheterna behöver i sin verksamhet
som underlag för att bedöma eller fastställa en förmån, en ersättning eller ett
annat stöd åt en enskild eller som behövs i ett ärende om motsvarande stöd.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller uppehållsrätt,
3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller utfärdande av

uppehållskort och uppgift om varje period som uppehållstillstånd eller arbets-
tillstånd har beviljats för eller uppehållskort har utfärdats för,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller uppehålls-

kort,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket utlänningsförordningen

(2006:97),

7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt

4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlän-
ningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller

motsvarande äldre bestämmelser,

9. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för studier eller som

familjemedlem till en sådan person, och

10. beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, uppgift

om från och med vilket datum uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har åter-

background image

3

SFS 2016:30

kallats och uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av uppehållstill-
stånd eller arbetstillstånd har fått laga kraft.

13 §

Skatteverkets direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som

myndigheten behöver för handläggning av en ansökan om identitetskort
enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
1. namn och personnummer,
2. längd,
3. fotografi,
4. underskrift,
5. typ av resehandling, resehandlingens nummer och giltighetstid, och
6. bevis om uppehållstillstånd.

14 §

Migrationsverket får meddela

1. ytterligare föreskrifter om begränsningar av möjligheterna att lämna ut

personuppgifter genom direktåtkomst, och

2. föreskrifter om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att

direktåtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket ska kunna medges de
myndigheter som anges i 19 § utlänningsdatalagen (2016:27). Direktåtkomst
till uppgifterna får inte medges innan Migrationsverket har försäkrat sig om
att den mottagande myndigheten uppfyller uppställda krav på behörighet och
säkerhet.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

15 §

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 12 § 1 utlän-

ningsdatalagen (2016:27) får föras över till tredjeland endast om uppgifterna
inte direkt pekar ut den registrerade.

Avskiljande

16 §

Migrationsverket får, efter att ha gett Regeringskansliet (Utrikesdepar-

tementet) tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om avskiljande av person-
uppgifter som behandlas av utlandsmyndigheterna under Migrationsverkets
personuppgiftsansvar enligt 9 § andra meningen utlänningsdatalagen
(2016:27).

Säkerhetsåtgärder

17 §

Migrationsverket får, efter att ha gett Regeringskansliet (Utrikesdepar-

tementet) tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder till
skydd för personuppgifter som behandlas av utlandsmyndigheterna under
Migrationsverkets personuppgiftsansvar enligt 9 § andra meningen utlän-
ningsdatalagen (2016:27).

Övriga bestämmelser

18 §

Migrationsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet

av utlänningsdatalagen (2016:27) och denna förordning inom verkets ansvars-
område.

background image

4

SFS 2016:30

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

19 §

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-

het av utlänningsdatalagen (2016:27) och denna förordning inom myndig-
hetens ansvarsområde.

20 §

Innan Migrationsverket eller Polismyndigheten meddelar föreskrifter

med stöd av denna förordning i frågor som berör särskilda risker för intrång i
den personliga integriteten, ska myndigheten ge Datainspektionen tillfälle att
yttra sig.

1. Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:720) om behandling

av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslag-
stiftningen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)